การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนดู่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนดู่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model)  ทำการประเมิน  4  ด้าน  คือ  ด้านบริบทโครงการ  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ  และด้านผลผลิตของโครงการ  ประชากร  ได้แก่  ผู้บริหาร จำนวน  1  คน ครูผู้สอนทั้งหมดในโรงเรียนจำนวน 6 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  7  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนดู่  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบประเมินค่า  5  ระดับ  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                         โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด  ทุกข้อ  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านบริบท ของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนดู่ โดยภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับ  มาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ  ด้านปัจจัยนำเข้า โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนดู่  โดยภาพรวมมีความพร้อมอยู่ระดับ  มาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ 

ด้านกระบวนการ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนดู่  โดยภาพรวมปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ ด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนดู่  ผู้ประเมินได้ประเมินใน  2  ประเด็น  คือ  1)  ประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับการพัฒนางานและประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ  พบว่า  การพัฒนางานประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ  โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ  2) การประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา  หลังการดำเนินโครงการพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนดู่  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดทุกข้อ

                          ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด  จึงสมควรดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์