รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างงานกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างงานกราฟิก  กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ชื่อผู้วิจัย                   นางสาวทิพากร  แก้วอินทร์

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการสร้างงานกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการสร้างงานกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการสร้างงานกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6  ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน จำนวน 34 คน  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการสร้างงานกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  2) คู่มือการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการสร้างงานกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน  3) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการสร้างสรรค์ชิ้นงาน รหัสวิชา ง30249  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ, ค่าเฉลี่ย(), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่า t-test แบบ depentdent ผลการวิจัยพบว่า

          1)  ได้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างงานกราฟิก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งมีประสิทธิภาพ  84.71/83.14  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการสร้างงานกราฟิก  กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์-วิทยาคารจังหวัดน่าน  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์