รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์

ชื่อผู้วิจัย                นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก     ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

                                โรงเรียนประทาย  อำเภอประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่วิจัย                  2557

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับพัฒนารูปแบบการสอนดนตรี

เพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์

(2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

(3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์  (4) เพื่อวัดสุนทรียของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์ (5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนประทาย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์ (2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การฝึกทักษะปฏิบัติ จำนวน 5 แผน 20 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ (4) แบบประเมินสุนทรีย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก  จำนวน 15 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ  (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สถิติค่าที่ (t- test) แบบ (Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับรูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์     การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย แสดงถึงผลสำเร็จหรือผลที่ควรพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ 2542  หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานปี 2551 หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการแนวคิดจิตตปัญญา และทฤษฎีของเดวีส์

  1. รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิด

จิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์   มีประสิทธิภาพ 87.33/87.00

  1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  1. นักเรียนมีสุนทรียโดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์   อยู่ในระดับมาก

  1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีเพื่อส่งเสริมสุนทรียของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาร่วมกับทฤษฎีของเดวีส์   อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

               

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์