รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วย การดำรงชีวิตของพืช สาระสิ่งมีชีวิตกับกร

ชื่อเรื่อง                รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

                               หน่วย  การดำรงชีวิตของพืช   สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยงาน            โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                                อุดรธานี เขต 1

ผู้รายงาน             พิมพ์มาดา  เนื่องสมศรี

ปีการศึกษา          2557

 

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หน่วย การดำรงชีวิตของพืชสาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  และ

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 1  ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หน่วย  การดำรงชีวิตของพืช  สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ปีการศึกษา 2557  จำนวน  21  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                หน่วย  การดำรงชีวิตของพืช  สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 7 เล่ม   และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วย  การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่าย

อยู่ระหว่าง  0.44-0.65  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง  0.40-0.70   และค่าความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบ ทั้งฉบับ 0.80  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้  T-test  Dependent  Sample

                         ผลการศึกษาพบว่า

                               1.  แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   หน่วย  การดำรงชีวิตของพืช 

สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ  83.27/81.75   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80

 

 

                               2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ หน่วย การดำรงชีวิตของพืช   สาระสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์