รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง คำ ยืม ภาษาต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง คำ ยืมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษาค้นคว้า    อุบล หลงขาว

หน่วยงาน           โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต  ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ปีที่ศึกษา            2557

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบน เครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้าง ความรู้ เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 119 คน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จงัหวัดภูเก็ต กลุ่ม ตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 42 คน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จงัหวัดภูเก็ต ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ (1) บทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำยืม ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) แบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้เรียนต่อบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศ สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานและการทดสอบ ค่าที (t-test)

                ผลการวิจัยพบว่า

                                1. ผลการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง คำยืม ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องคป์ระกอบได้แก่ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) คลังความรู้ 3) ฐานความช่วยเหลือ 4) ห้องสนทนา 5) ห้องปรึกษาผู้รู้ และผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ฯ ที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นพบว่า มีประสิทธิภาพ 83.73/80.87 เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

                                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                                3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก รายการที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชามาก ขึ้น และ บทเรียนบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศ สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้กระตุ้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอย่างมีความสุข (X = 4.33, S.D. = 0.73) แปรความอยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์