โรงเรียนนายเรือ

รูปภาพของ bp26631

 วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ (พ.ศ.๒๔๔๙) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงเรียนนายเรือที่พระราชวังเดิม จึงถือกันว่า วันที่ ๒๐ พฤศจิกายนเป็น "วันเกิด" ของโรงเรียนนายเรือต่อมากองทัพเรือได้ถือว่าวันนี้เป็น "วันกองทัพ เรือ" อีกด้วย
        ตามข้อเท็จจริงโรงเรียนนายเรือได้ถือกำเนิด และตั้งขึ้นก่อนวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๕ แล้ว และได้ผลิตนายทหารมาแล้ว ๒ รุ่น ใน ร.ศ. ๑๒๓ (พ.ศ.๒๔๔๗) และ ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ.๒๔๔๘) ดังจะกล่าวต่อไป กองทัพเรือนั้น ก็ได้ตั้งขึ้นในวันที่ ๘เมษายน ร.ศ.๑๐๙ (พ.ศ.๒๔๓๓) ได้มีพระราชบัญญัติ "จัดการกรมยุทธนาธิการ" แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ เมื่อ ร.ศ.๑๐๖ กำหนดหน่วยขึ้นตรง และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัด