2015 UNFPA Short Film Competition: ประกวดหนังสั้นหัวข้อ "เลือกรัก รู้จัก SAFE"


กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-23 ปี
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้นส่งเข้าประกวดในโครงการ 2015 UNFPA FAIR SHORT FILM COMPETITION
ภายใตัหัวข้อ “เลือกรัก รู้จักSAFE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 60,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-117-1895 หรือ unfpa.shortfilm@gmail.com

วัตถุประสงค์
1.เพื่อกระตุ้นให้วัยรุ่นทั้งหญิงและชาย ไม่ว่าจะมีรสนิยมทางเพศอย่างไร เห็นความสำคัญของการใช้ถุงยางอนามัย โดยใช้หนังสั้นความยาวไม่เกิน
   15 นาที เป็นสื่อนำเสนอ
2.เพื่อสร้างสรรค์สื่อที่น่าสนใจให้คนทั่วไปได้ศึกษาและเรียนรู้ ในรูปแบบของสื่อสมัยใหม่ที่ผสมผสานระหว่างสาระและความบันเทิง
   (Edutainment)


กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

1.ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-23 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
2.ดาวน์โหลดใบสมัคร : http://goo.gl/nDLnZR
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวด : http://goo.gl/8rjwKn
   หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/UnfpaThailand
3.ส่งใบสมัครได้ที่ unfpa.shortfilm@gmail.com
4.สำหรับผู้สมัครที่ส่งใบสมัครทางอีเมลแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานภายใน 7 วันทำการ
   กรุณาติดต่อกลับที่เบอร์ 085-117-1895 เพื่อยืนยันสิทธิ์ของท่านในการส่งผลงานเข้าประกวด
5.ส่งผลงานโดยบันทึกไฟล์ลงในแผ่น DVD ประกอบด้วย
   5.1) ไฟล์หนังสั้น ความยาวไม่เกิน 15 นาที (สกุลไฟล์ .mp4 / อัตราส่วน 16:9 / Frame rate 25 fps / ขนาดภาพ 1280 x 720 pixel)
   5.2) ไฟล์โปสเตอร์หนังสั้นที่มีความคมชัดสูง (สกุลไฟล์ .jpg)
   5.3) แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าประกวด (เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน)
6.ส่งแผ่น DVD มาที่
    โครงการประกวดหนังสั้น 2015 UNFPA Short Film Competition
    8/21 ซ.สุขุมวิท16 (สามมิตร) ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
7.หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
   สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 085-117-1895 ในวันและเวลาทำการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

1.สำหรับผลงานหนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 10 เรื่องสุดท้าย จะถูกนำออกเผยแพร่ในงาน 2015 UNFPA Fair ตามแผนการ
   ดำเนินงานที่คณะกรรมการกำหนดไว้
2.สำหรับทีมงานผู้ผลิตหนังสั้นทั้งหมดที่ส่งผลงานเข้าประกวด อาจมีโอกาสได้รับการติดต่อจาก UNFPA Thailand ในการผลิตสื่อใดๆให้กับ
   องค์กรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจตามที่คณะกรรมการโครงการเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นพันธะที่มีผลผูกมัดหรือเป็นเงื่อนไข
   แต่อย่างใด
3.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องไม่ลอกเลียน คัดลอก ดัดแปลง หรือละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
   ของบุคคลอื่น หากผู้สมัครกระทำการดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น โดยทางองค์กร
   UNFPA Thailand และทีมงาน ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายนั้น
4.ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจากเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสื่อรูปแบบต่างๆ
   เข้าร่วมประกวดอีก หากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์หรือสามารถเรียกคืนรางวัลได้ทันที
5.ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ UNFPA Thailand แต่เพียงผู้เดียว ผู้สมัครจะไม่กระทำการเอง หรือร่วมกับบุคคลใด หรือ
   อนุญาตให้บุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือดำเนินการต่างๆ กับงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์กร UNFPA
   Thailand เป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสียก่อน
6.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


เกณฑ์การตัดสิน

                เนื้อหามีความน่าสนใจและสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด                          30%
                วิธีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้                        30%
                ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ในการนำเสนอ                                   20%
                เทคนิคการถ่ายทำ และสุนทรียะในเชิงภาพยนตร์                                     20%


รางวัล

                รางวัลชนะเลิศ                                 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                  เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
                รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                  เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร


กำหนดการ
                กำหนดส่งใบสมัครภายใน                                                  วันที่ 21 สิงหาคม 2558
                กำหนดส่งผลงานภายใน                                                    วันที่ 18 กันยายน 2558
                ประกาศผลและมอบรางวัล                                                 วันที่ 4 ตุลาคม 2558
                (ในงานอีเว้นท์ 2015 UNFPA Fair@TK Park Central World)

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครหลังจากวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ยังคงมีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
แต่อยากให้รีบส่งใบสมัครก่อนหน้า เพื่อที่ท่านจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์