รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยม

ชื่อรายงาน            รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้รายงาน         นางสาวดุษฎี  ยอดอ่อน

สถานศึกษา          โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

ปีการศึกษา           2557

บทคัดย่อ

                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ   3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ (%)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t–test dependent (t – test for  Dependent  Samples)

                   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                   1.  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ  81.57/83.11 สูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่ตั้งไว้

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายหลังจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ  0.6163 หมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.63

                           3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.53

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak