รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม PowerPoint 2007 รายวิชาคอมพิวเตอร์ ง 16201

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

                   เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  PowerPoint  2007

รายวิชาคอมพิวเตอร์  ง 16201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ผู้ศึกษา           นางฑิฆัมพร  ไชยธรรม

ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล  ๑  โพศรี

อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

ปีที่พิมพ์          2557

 

 

บทคัดย่อ

 

 

          รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  PowerPoint  2007  รายวิชาคอมพิวเตอร์  ง 16201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  คือ  1) เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  PowerPoint  2007 

รายวิชาคอมพิวเตอร์  ง 16201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  PowerPoint  2007  รายวิชาคอมพิวเตอร์  ง 16201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  PowerPoint  2007  รายวิชาคอมพิวเตอร์  ง 16201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  PowerPoint  2007  รายวิชาคอมพิวเตอร์  ง 16201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนเทศบาล  ๑  โพศรี  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค่าประสิทธิภาพ  E1/ E2    การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที  t-test  (Dependent  Samples)

 

 

ผลการศึกษาพบว่า

 

          1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  PowerPoint  2007  รายวิชาคอมพิวเตอร์  ง 16201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพ  94.25/80.33    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ  80/80

          2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง 

การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  PowerPoint  2007  รายวิชาคอมพิวเตอร์  ง 16201 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีค่าดัชนีประสิทธิผล

เท่ากับ  0.6974   คิดเป็นร้อยละ  69.74  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  50  ที่ตั้งไว้

3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  PowerPoint  2007  รายวิชาคอมพิวเตอร์  ง 16201  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง      การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม  PowerPoint  2007  รายวิชาคอมพิวเตอร์  ง 16201         ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์