แนวทางพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

ชื่อเรื่อง            แนวทางพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง                            หลากหลายของโรงเรียนสองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

ผู้วิจัย               นายเลิศชาย  รัตนะ 

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน(Mixed Methods Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เน้นการสอนแบบโครงงานและ  ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายของโรงเรียนสองพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  

              วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพพฤติกรรมการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และจัดทำร่างแนวทางของการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนสองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  2) พัฒนาและนำเสนอแนวทางพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม  3) ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้  และความเป็นประโยชน์ของแนวทางพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม ที่พัฒนาขึ้น 4) ศึกษาผลการทดลองใช้แนวทางพัฒนาพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ที่พัฒนาขึ้นกับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสองพิทยาคม

                ประชากร/กลุ่มตัวตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดของโรงเรียนสองพิทยาคม การศึกษาดูงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ประสบความสำเร็จจำนวน 3 โรงเรียน ผู้สัมภาษณ์ครู จำนวน 2 คน และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน สถานศึกษาละ 3 คน  รวมทั้งหมด 9 คน พิจารณาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสม  ของข้อคำถาม ประชุมสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญ แบบเจาะจง จำนวน 9 คน การประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ  แบบเจาะจง จำนวน 15 คน  ตรวจสอบ ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ จากการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  แบบเจาะจง (Purposive selection) แบบเจาะจง จำนวน 25 คน และใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามในวงกว้างเกี่ยวกับ ความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญแบบสุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน ประกอบด้วย นักวิชาการในมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอน สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                ผลการวิจัย พบว่า1) ผลการศึกษาสภาพพฤติกรรมการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ของโรงเรียนสองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  พบว่า สภาพพฤติกรรมการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย อยู่ในระดับน้อย   2) ผลการสร้างแนวทางพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนสองพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3) ผลการตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ของแนวทางพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสองพิทยาคม ที่พัฒนาขึ้น พบว่า แนวทางการพัฒนาที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้  ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 4) ผลการทดลองใช้แนวทางพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นการสอนแบบโครงงานและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม ที่พัฒนาขึ้นกับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสองพิทยาคม อยู่ในระดับมาก

                  คำสำคัญ     พฤติกรรมการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, การสอนแบบโครงงาน,  แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย, โรงเรียนสองพิทยาคม, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์