การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 37

ชื่อเรื่อง                              การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม
                                          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37

ผู้ประเมิน                            นายเลิศชาย  รัตนะ

ปีที่ประเมินโครงการ             ปีการศึกษา 2556-2557

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบท (Context) ของโครงการด้านปัจจัย (Input) ของโครงการ ด้านกระบวนการ (Process) ดำเนินโครงการ ด้านผลผลิต (Product) ของโครงการ และแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP) ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินจำนวน 1,903 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 6 คน  ครูผู้สอนจำนวน 57 คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน นักเรียน จำนวน 914 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 914 คน ศึกษาจากประชากร ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียนไม่เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 4 ประเภท คือ แบบสอบถาม  แบบประเมิน  แบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง และแบบสรุปรายงานผลการประเมินโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)     

                ผลการประเมิน พบว่า

                ด้านบริบท (Context) พบว่า ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการกับแผนงานดำเนินการตามโครงการและความต้องการจำเป็นที่จะพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

                ด้านปัจจัย (Input) พบว่า บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดำเนินการตามโครงการ ในภาพรวมมีความพร้อม อยู่ในระดับมาก           

                ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า การบริหารโครงการ  การติดตามโครงการ  การปฏิบัติตามโครงการ และการปรับปรุงวิธีดำเนินงาน ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

                ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ในภาพรวมบรรลุวัตถุประสงค์ มีสภาพการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผลอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ในภาพรวม บรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก         

                ด้านความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจต่อโครงการ ด้านคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

                ด้านการสัมภาษณ์ พบว่า ผลการสัมภาษณ์ ในภาพรวม โครงการ มีกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ควรมีการนิเทศ ติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง และเห็นควรดำเนินโครงการต่อไป

                ด้านการสรุปผล การรายงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม ของผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โครงการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน การดำเนินงานตามโครงการที่กำหนด บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเห็นควรดำเนินโครงการนี้อีกในปีการศึกษาต่อไป และ

                ด้านแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสองพิทยาคม จากการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ได้เฉพาะด้านกระบวนการ (Process) ต้องนำระบบคุณภาพ PDCA มาใช้กำกับกระบวนการ (Process) ในการทำงานโครงการอย่างจริงจังและเป็นระบบ

                ข้อเสนอแนะ คือ ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมประเมินผลทั้งระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติให้มากขึ้น เนื่องจากโครงการมีขอบข่ายกว้างขวางมากและมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเห็นว่ามีความคุ้มค่ามาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์