รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557โรงเรียนบ้านสันปอธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ”และ       เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557โรงเรียนบ้านสันปอธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปอธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2557 จำนวน 11 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 15 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” จำนวน 151แผน 151ชั่วโมง แบบทดสอบ               วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้     โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” จำนวน 11ฉบับ เครื่องมือทั้งหมดได้ผ่าน             การตรวจพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากประชากร ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                    ผลการศึกษาพบว่า

  1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์“สนุกกับการคูณ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม 85.78/85.45 แสดงว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์“สนุกกับการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาข้อที่ 1
  2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 37.88 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.45 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาข้อที่ 2
  3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ         จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ “สนุกกับการคูณ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวม   อยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.85, s = 0.35) เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาข้อที่ 3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์