ลำดับและอนุกรม

               บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                     รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม

                                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ผู้รายงาน                  นันธิดา  นิลบุรี  ตำแหน่งครู วิทฐานะชำนาญการ

                                   โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  อำเภอบ้านตาก  จังหวัด ตาก

                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ปีที่ทำการศึกษา       ปีการศึกษา 2556 – 2557

 

 
   

 

                   การศึกษาคัร้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 )   สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อำเภอบ้านตาก จังหวัด ตาก  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ค32101 จำนวน 45คน  ซึ่งได้โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Selection)

                    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1)แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ลำดับและอนุกรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” จำนวน
6 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน – หลังเรียนเรื่อง ลำดับและอนุกรม
ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ดำเนินการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะตามแผนการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ร้อยละและทดสอบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบ t – test  แบบ Dependent 

 

                   ผลการศึกษาพบว่า 

                   1. ผลการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ได้ทำแบบฝึกเสริมทักษะทั้งหมด 6 ชุด ผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับ ดีมาก และในภาพรวมแบบฝึกเสริมทักษะ
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.02/76.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ และทั้ง 6 ชุด
มีประสิทธิภาพ 75.99/75.33, 76.02/75.78 , 76.89/76.00 , 77.22/76.89 , 77.99/77.33 , 77.72/76.89 ซึ่งทุกชุดมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

                   2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                   3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์