รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย       นางจีรนัย  จังอินทร์

ตำแหน่ง       ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หน่วยงาน  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่จัดทำ   2557

 

                     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  เรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ7ตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประประชาคมอาเซียน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน   3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ เรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ เรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ  เรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test (Dependent Samples)

             ผลการวิจัยพบว่า 

             1) แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ  เรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 76.01/75.87   

             2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ  เรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ  เรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.52, S.D. = 0.68)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 151 คน กำลังออนไลน์