การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 


ชื่อผลงานวิชาการ           การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการ


                                    ป้องกันโรค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ชื่อผู้ศึกษาวิจัย                นายศตวรรษ  เอี่ยมสำอางค์ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


ปีที่ศึกษา                        2557


 


บทคัดย่อ


 


การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการชุดการเรียนรู้ ของ นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง  2) พัฒนาชุดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   3)ทดลองใช้ ชุดการเรียนรู้ 4) ประเมินชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 5 ชุด  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ จำนวน 35 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ระยะเวลาในการทดลอง  20 ชั่วโมง รูปแบบที่ใช้ในการทดลองคือ One Group Pre-test Post-test Desing ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้ จำนวน 5 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 3) แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดการเรียนรู้ 4) แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ 5) แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อพฤติกรรมของนักเรียน หลังจากเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)


            ผลการศึกษาวิจัย พบว่า  1. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 5 ชุด  มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.20/88.82  เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  1. ผลการเรียนรู้ของหนังเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก

  2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก

  3. ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการ

ป้องกันโรค ของหนักเรียน หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มีการปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์