รูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชื่อเรื่อง  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก


 


ผู้วิจัย   สุกัญญา  สุวรรณระ


 


ปีการศึกษา  2557


 


บทคัดย่อ


 


            การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยที่มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ มีวัตถุประสงค์


เพื่อ 1)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการบริหารวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก       2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก                      3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก               4)  เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตเทศบาล              วัดเพชรจริก  ปีการศึกษา 2557


 


                วิธีการดำเนินการวิจัยมี  4  ขั้นตอน  ดังนี้  1)  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาวิชาการ        2)  การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ แล้วตรวจสอบความเหมาะของรูปแบบ  จากนั้นปรับปรุงแก้ไข  3)  ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิง      กลยุทธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  4)  ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง


 


                ผลการวิจัยพบว่า


                1.  ผลการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ปีการศึกษา 2557  สรุปได้ดังนี้


                                1.1  ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก พบว่า ครูมีผลการปฏิบัติงานโดยรวม      อยู่ในระดับดี   ดังนี้  1)  ความสามารถด้านการจัดทำหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก  2)  ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก  3)  ความสามารถด้านการวัดผล ประเมินผล อยู่ในระดับดีมาก           4)  ความสามารถด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับดี  5)  ความสามารถด้านการวิจัย              เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี


                                1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 หลังการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์  สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด


                2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาล     วัดเพชรจริก  ปีการศึกษา 2557  พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับดีมาก


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์