กสพท. รับนร.แพทย์ปี53ไม่เอาเอเน็ต

           กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยผู้คัดเลือกนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ทั้ง 17 สถาบันทั่วประเทศไทยตกลงเรื่องบริหารการสอบสำหรับปีการศึกษา 2553 ว่ากลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท. ) จะเปิดการรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม 2552 ทางอินเตอร์เน็ต
           ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาวุธ  ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวแนวทางการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ว่า เนื่องจากการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2553 จะใช้คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนการสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test: GAT) และความถนัดวิชาชีพและวิชาการ (Professional and Academic Aptitude Test: PAT) และผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)  โดยจะไม่มีการสอบ A-NET แล้ว จึงมีการสอบถามเข้ามาที่ กสพท. เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับปีการศึกษา 2553 ซึ่ง กสพท. ได้รับมอบหมายจากคณะแพทยศาสตร์ 12สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน เป็นผู้ดำเนินการในการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านระบบรับตรงดังกล่าว 
           “กสพท. ได้กำหนดกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 โดยผู้สมัครสอบทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท. กำหนด และสมัครสอบกับ กสพท. ทั้งวิชาเฉพาะ และวิชาสามัญ โดยคะแนนจากการสอบวิชาสามัญจะคิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งเป็นการสอบแทนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) แบ่งเป็นกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ 40% กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 20% กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ 20% กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย 10% กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 10% ทั้งนี้คะแนนแต่ละกลุ่มสาระวิชาต้องได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ส่วนวิชาเฉพาะซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพในการเรียนรู้ ได้แก่ ความสามารถในการจับใจความ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งการประเมินแนวคิดทางจริยธรรม มีสัดส่วนร้อยละ 30 โดยจะใช้คะแนนที่จะสอบเข้าปีการศึกษา 2553 เท่านั้น นอกจากนี้ กสพท. ยังคงใช้น้ำหนักคะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งคะแนนรวมต้องเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 60 จาก 5 กลุ่มสาระวิชา เพื่อสนับสนุนแนวคิดของ สกอ. ที่ต้องการให้นักเรียนให้ความสำคัญ และสนใจการเรียนในห้องเรียนอย่างเต็มที่” เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าว  
           เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการบริหารการสอบสำหรับปีการศึกษา 2553 ว่า กสพท. จะเปิดการรับสมัครในช่วงเดือนสิงหาคม 2553 ทางอินเตอร์เน็ต โดยค่าสมัครสอบทั้งหมดประมาณ 1,215 บาท ซึ่งสามารถเลือกคณะ/สถาบัน ได้ 4 ลำดับ ทั้งนี้ กสพท. จะเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างข้อสอบมาตรฐานทั้งวิชาเฉพาะและวิชาสามัญเอง
           เกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบแพทย์ได้แต่ไม่มีทุนการศึกษา นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า ทุกสถาบันมีแนวคิดในทิศทางเดียวกันในการส่งเสริมให้นักศึกษาที่สอบเข้าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตได้ ควรได้เรียนต่อถึงแม้จะไม่มีเงิน ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวก็ควรศึกษาข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกสมัครไว้ให้ดีว่าแต่ละสถาบันมีทุนอะไรบ้าง เนื่องจากสถาบันแต่ละแห่งจะมีทุนหลายรูปแบบ นอกจากนี้อาจรวมไปถึงแหล่งเงินกู้ยืมอย่าง กยศ. ด้วย
          
(ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 601061055 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉ.406 www.elearneasy.com


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์