ธรรมศาสตร์คัดเรียนวิศวะสองโครงการ

          โครงการTEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังเปิดรับนักศึกษาจำนวน 300 คน (โครงการ TEP จำนวน 200 คน และ โครงการ TEPE จำนวน 100 คน) ประจำปีการศึกษา 2552, รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2552
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถ เลือก สมัครได้จากวิธีดังต่อไปนี้ 
          1. กรณีไม่ประสงค์สอบข้อเขียน เนื่องจากมีผลการเรียนดี
          สามารถยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับโครงการฯได้ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียนหรือยื่นคะแนนมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งต้องมีผลการเรียน ดังนี้
          - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 หรือ 70% ขึ้นไป หรือ
          - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.70 ถึง 2.99 โดยต้องมีผลคะแนนเฉลี่ย ทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาฟิสิกส์ แต่ละวิชาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.70
          2. กรณีไม่ประสงค์สอบข้อเขียน เนื่องจากมีผลคะแนนมาตรฐาน ครบทั้ง 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
         
หมวดวิชาคณิตศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
          -A-NET  คะแนนที่ใช้ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 35 % หรือ 
          -SAT  คะแนนที่ใช้ Mathematics อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ 
          -SAT II  คะแนนที่ใช้ Mathematics level IC อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ  level IIC อย่างน้อย 600 หรือ 
          -GCE-O' level หรือ IGCSE หรือ GED  คะแนนที่ใช้ Mathematics เกรด B ขึ้นไป หรือ
          -IB  คะแนนที่ใช้ Mathematics เกรด 5 หรือ B ขึ้นไปที่ชั้นความรู้ระดับสูง 
         
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
          -A-NET  คะแนนที่ใช้ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 35% หรือ
          -GCE-O' level หรือ IGCSE หรือ GED คะแนนที่ใช้ Physics หรือ Chemistry หรือ Co-sciences เกรด B ขึ้นไป หรือ 
          -SAT II  คะแนนที่ใช้ Physics อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ Chemistry อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ 
          -IB  คะแนนที่ใช้ Physics หรือ Chemistry เกรด 5 หรือ B ขึ้นไปที่ชั้นความรู้ระดับสูง
         
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ สามารถยื่นผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
          -O-NET  คะแนนที่ใช้ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 70% หรือ
          -IELTS ต้องมีผลคะแนนรวม ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป โดยแต่ละทักษะต้องไม่ต่ำกว่า 4.0 หรือ 
          -TOEFL ตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป (computer-based) หรือ ตั้งแต่ 61 คะแนนขึ้นไป (Internet-based) หรือ
          -TU-GET ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ
          -CU-TEP โดยต้องมีผลคะแนนเทียบเท่า TOEFL ในข้อ ค)
          -SAT (Verbal) หรือ SAT(Critical Reading) ตั้งแต่ 400 ขึ้นไป 
          -กรณีสอบข้อเขียน
          ผู้สมัครสามารถเลือกสอบเฉพาะบางหมวดวิชาได้ หากมีคะแนนมาตรฐานตามหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่โครงการฯ กำหนด (ดูรายละเอียดคะแนนขั้นต่ำในหมวดวิชาต่างๆ จากหัวข้อ กรณีไม่ประสงค์สอบข้อเขียน เนื่องจากมีผลคะแนนมาตรฐาน) ทั้งนี้ การสอบข้อเขียนโดยตรงกับทางโครงการฯ ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ และ เคมี) ซึ่งข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ 
          -กรณีสอบคัดเลือกผ่านระบบ ADMISSION ของ สกอ.
          ผู้สมัครสามารถสมัครสอบเข้าศึกษาในโครงการฯ ผ่านระบบ Admission ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้อีกทางหนึ่งโดยสามารถติดตามกำหนดการสอบได้จาก
http://www.cuas.or.th/
          หมายเหตุ
          1. ให้นำผลคะแนน A-NET, O-NET และ/หรือ คะแนนมาตรฐานที่ใช้ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัครหรือวันสอบสัมภาษณ์ด้วย และผลดังกล่าวจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับย้อนหลังจากกำหนดวันสอบข้อเขียนของทางโครงการฯ
          2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 4 วิธี ข้างต้นจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการฯ กำหนด
          3. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องยื่นใบเทียบวุฒิซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยภายในระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด
          4. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ต้องยื่นใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากโรงเรียนว่าสำเร็จการศึกษาแล้วหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่โครงการฯ กำหนด
         
หลักฐานประกอบในการยื่นสมัคร
          1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
          2. สำเนาวุฒิการศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 หรือ 70% ขึ้นไปเท่านั้น จำนวน 1 ชุด
          3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
          4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
          5. สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนในต่างประเทศ) 1 ชุด
          6. หลักฐานสลิปการโอนเงินชำระเงินค่าสมัคร 800 บาท
         
ศูนย์รับสมัครต่างจังหวัดที่ ใบสมัคร
          1. รับใบสมัครได้ที่ศูนย์รับสมัคร (ดูตารางด้านหลัง) หรือ
          2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครจากเว็ปไซด์
http://www.tep.engr.tu.ac.th
การสมัคร
          ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่ศูนย์สอบภูมิภาค (ดูตารางด้านหลัง)
การโอนเงินค่าสมัคร
          โอนค่าสมัครสอบจำนวนเงิน 800 บาท เข้าบัญชีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขา ม.ธรรมศาสตร์-รังสิต เลขที่บัญชี 050-230183-1
          ยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องแนะแนวของโรงเรียน
          โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.จันทนา พรรณทอง 056-411-645
          โรงเรียนระยองวิทยาคม อ.ดำรงค์ ศิริภักดี 038-870-229
          โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมธาสิทธิ์ สุขประชาพันธ์ 053-245-570-5
          โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.ลักษณี โมราสุข 055-227-600
          โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.จันทร สูติปัญญา 044-214-557
          โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.จริยา ศรีโสภา 042-240-467
          โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.สมศักดิ์ สมเสนาะ 045-240-915
          โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.กัลยา สุทธิเนียม 074-245-215,074-220-404
          โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อ.สุภัทร เคารพธรรมอ.วรรณวิไล ลีนะนิธิกุล076-212-075
          โครงการ TEP/TEPE, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120โทร 0-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3025 โทรสาร 0-2986-9545 อีเมล
tep_info@engr.tu.ac.th
          วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2552 หลักสูตรนานาชาติสาขาจีนศึกษา (B.A. in Chinese Studies) โดยการคัดเลือกตรง
          ซื้อใบสมัครและสมัครสอบ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552
          สอบคัดเลือกข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552
          สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 1 เมษายน 2552
          นักศึกษาแจ้งการตอบรับเข้าศึกษา วันที่ 4 – 5 เมษายน 2552
          เปิดภาคเรียน 1/2552 สิงหาคม 2552
          รายละเอียดและสอบถามได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
www.pbic.tu.ac.th  โทรศัพท์ 0-2 613 -3701 – 5  โทรสาร 02 623 5167 วัน-เวลาทำการ 8.30 - 16.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
          (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106096 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉ.406 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์