เกษตรศาสตร์คัดต่อป.โทวิศวะ

          สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจคัดเลือกเป็นนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2552 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2552
         
คุณสมบัติผู้สมัคร
          -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาหรือสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3 ปี
         การพิจารณาคัดเลือกจากข้อเขียนและการสัมภาษณ์ การสมัครให้สมัครได้ที่คุณเพ็ญสุดา โหมลา หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8555 ต่อ 1137 คุณวรารัตน์ ศรีวิเศษ ,คุณวรรณิภา เครือแก้ว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม โทร 0-2942-8567 ถึง 70 ต่อ 507 ,0-2940-5822
          ดูรายละเอียดอื่น ๆ ของโครงการได้ที่โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม(ภาคพิเศษ)
http://www.eng.ku.ac.th และ http://www.meipt.eng.ku.ac.th

          ด้านคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนกำลังรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปีรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2552
         
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
          สำเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร อย่างน้อย 1-2 ปี
         
การสอบคัดเลือก
          สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนน TOEFL ระบบคอมพิวเตอร์ 213 คะแนน หรือ IELTS เท่ากับ 6.0 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 2 ปี) สอบสัมภาษณ์
         
หลักฐานการรับสมัคร
          -ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียด 
          -รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สำหรับติดใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ) 
          -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ 
          -สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
          -สำเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา จำนวน 1 ฉบับ 
          -หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ * 
          -หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 3 ท่าน ตามแบบฟอร์มของภาควิชาฯ * 
          -ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของภาควิชาฯ จำนวน 1 ฉบับ * 
          -หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ 600 บาทเข้าบัญชีธนาคาร 
          -หลักฐานอื่นๆ เช่น
          สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (กรณีชื่อ และ/หรือ นามสกุลไม่ตรงกับใบรายงานคะแนน) 
          -ผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี)
          * สามารถนำส่งในภายหลัง เมื่อผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว
โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง อก. 3425 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 4)
          สอบถามเพิ่มเติมที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2562-5000 ต่อ 5368 โทรสาร 0-2562-5000 ต่อ 5369
          * เว็บไซต์โครงการ 
http://aitm.agro.ku.ac.th/special 
          * เว็บไซต์ภาควิชา 
http://aitm.agro.ku.ac.th 
          * E-mails: 
nan.aitm@hotmail.com หรือ aitm@ku.ac.th 
     
     (ดาวน์โหลดข้อความนี้พิมพ์ 60106095 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉ.406 www.elearneasy.com


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์