ม.ธรรมศาสตร์คัดต่อป.โท

           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมือง การปกครองสำหรับนักบริหาร(MPE) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวนรับ 60 คน
       
   คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรองวิทยาฐานะ
          2.ประสบการณ์ในการทำงาน
          -กรณีรับราชการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 และมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
          -กรณีทำงานภาคเอกชนดำรงตำแหน่งระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี
          -กรณีเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสมาชิก ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
          -ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์
         
หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครของโครงการ 1 ฉบับ (ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว)
          2.สำเนาผลการศึกษา (Transcript)
          3.สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง
          4.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
          5.หนังสือรับรองระดับซี หรือหน่วยงานต้นสังกัด
          6.หนังสือรับรองกิจการหรือทะเบียนการค้า(ในกรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
          7.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
         
สนใจซื้อใบสมัครได้ที่
          -คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 
          -ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการจากwww.polsci.tu.ac.th/mpc/
          สมัครเรียนได้ด้วยตัวเอง ณ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือธนาณัติจำนวน 650 บาท
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2613-2344,0-2613-2335,0-2226-1029
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โทร 0-3825-9010
           ส่วน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2552
          
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ หรือ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ ทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
           2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2541
           การรับใบสมัครและการสมัครสอบ
           รับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2552 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือดาวน์โหลดที่ Website:
http://www.ee.engr.tu.ac.th
           การสมัคร
           -สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ค่าสมัครสอบ 350 บาท)โดย
           -กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายสี หรือขาว-ดำ ขนาด 1 หรือ2 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
           -สำเนา TRANSCRIPT จำนวน 1 ชุด
           -สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ /หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ
           -หนังสือคำรับรองของหัวหน้างาน หรืออาจารย์ จำนวน 2 ฉบับ
           * ผลการสอบภาษาอังกฤษ
           ผลการสอบ TU GET หรือ ผลการสอบ TOFEL หรือ ผลการสอบ IELTS ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน หรือผลการเรียนและสอบผ่าน TU 005, TU 006 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน เอกสารสำเนาทุกฉบับให้เขียน “สำเนาถูกต้อง”
และเซ็นชื่อกำกับทุกฉบับ
         
จำนวนรับเข้าศึกษา
          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 20 คน ในสาขาวิชาดังนี้
           1. Power Electronics
           2. Power Systems
           3. Computer Engineering
           4. Signal and Image Processing
           5. Optics and Optoelectronics
           6. Control Engineering
           7. Network Security and Cryptography
          
หลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
           1.สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือสำคัญ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
           2.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 3 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
           3.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
           4.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
           5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
           6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ยศ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
           7.สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
           สนใจรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
        
  (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60106092 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)


ข้อมูลจาก นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉ.406 www.elearneasy.com


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์