รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิต

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียน เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80/80   (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 40 คน  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557     โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557   ซึ่งมีการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนโดยคละตามความสามารถ     จำนวน 6 ห้องเรียน   รวมจำนวนนักเรียน  224  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้หาประสิทธิภาพของชุดการเรียน  เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่กำลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2557    ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  one group pretest - posttest design   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จำนวน 16 แผน 18 ชั่วโมง   (2) ชุดการเรียน  เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน 4 เล่ม  (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ  และ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียน  เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน 4 เล่ม  และคู่มือครู จำนวน 1 เล่ม   ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557    สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ()   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   คือ  การหาค่าความตรงของเครื่องมือ   คำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)   ค่าความยาก (p)  และค่าอำนาจจำแนก (r)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR – 20 คูเดอร์ ริชาร์ดสัน    ( Kuder Richardson)  สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ใช้การหา    และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ด้วยการหาค่าสถิติ  t – test    แบบ Dependent  

 

ผลการศึกษาพบว่า

                    1.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียน เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   มีประสิทธิภาพ 84.83/90.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80

                    2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้ ชุดการเรียน  เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ   .01

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียน  เรื่องรูปเรขาคณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  พบว่าเป็นไปในทางบวกระดับมากและมากที่สุด () เท่ากับ 4.50 – 4.80 นั่นคือมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด () เท่ากับ 4.71

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์