การประเมินโครงการส่งเสริมการมีวินัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอ

 

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมการมีวินัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหนือ  ตามความคิดเห็นของครู 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมการมีวินัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหนือ ตามความคิดเห็นของครู  3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีวินัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหนือ ตามความคิดเห็นของครู  4) เพื่อประเมินผลผลิตตามโครงการส่งเสริมการมีวินัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน และ 5) เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ของการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีวินัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหนือ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน (กลุ่มประชากร) จำนวน 42 คน  กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 220 คน และผู้ปกครอง จำนวน 220 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence) ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

          ผลการวิจัย พบว่า

  1.  การประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการมีวินัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของครู  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมทุกข้อ
  2. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการมีวินัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง และนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมทุกข้อ
  3. ผลการประมวลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีวินัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามสรุปได้ว่า ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ สอดคล้องระหว่างนโยบายของโรงเรียนกับนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านปัจจัยเบื้องต้น ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงาน ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ ความหลากหลายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และด้านผลผลิต ปัญหาที่มีความถี่มากที่สุด คือ การเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่/ครูผู้สอน

 

คำสำคัญ  การประเมินโครงการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การมีวินัย แบบจำลองซิปป์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์