การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่อง         การประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  สำนักงานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร

ผู้ประเมิน      นางสุนันท์   วชิรมนตรี

ปีการศึกษา   2557

บทคัดย่อ

          การประเมินโครงการครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนแกนนำส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  สำนักงานเขตสายไหม   ในปีการศึกษา 2557  โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)  ซึ่งดำเนินการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context)  ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)  กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 10 คน ครูจำนวน 123 คน นักเรียนจำนวน 354 คน  และ ผู้ปกครองจำนวน 354 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percent)  ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

                      ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

การประเมินโครงการ  หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  ยกเว้นด้านสภาวะแวดล้อม (Context)  อยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีผลการประเมินแต่ละด้าน  ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) พบว่า  ความสอดคล้องวัตถุประสงค์โครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)  พบว่า   ความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำส่งเสริมการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ (Process)   พบว่า   ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการโรงเรียนแกนนำส่งเสริมการอ่าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.  ด้านผลผลิต (Product) พบว่า

     4.1  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด   

     4.2  ครูมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยรวมและรายกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด

     4.3  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยรวมและรายกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด

     4.4  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยรวมและรายกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์