รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหารประกอบการ เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหารประกอบการ

  เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับ

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  

  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผู้วิจัย    นางเพชรี   มากมี

 

ปีการศึกษา   2557

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  การหาร  ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การหาร ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  การหาร  ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   จำนวน 3 ห้องเรียน  นักเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน  87  คน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน  30  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จำนวน  8  ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  8  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  การหาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหาร  ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   และค่าที ()

 

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

1.   ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวม  E1/E2  เท่ากับ 85.03/85.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง  การหาร ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.52  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 หมายความว่า นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การหาร ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์