การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผ่านบทขับร้องสรภัญญะ ค่านิยม 12 ประการ โดยการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผ่านบทขับร้องสรภัญญะ ค่านิยม 12 ประการ โดยการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองขามวิทยา

ชื่อผู้วิจัย นางสายชล สุวรรณดี

ที่ทำงาน โรงเรียนหนองขามวิทยา ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผ่านบทขับร้องสรภัญญะ ค่านิยม 12 ประการ โดยการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองขามวิทยา มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองขามวิทยา 2) ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน่วยการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองขามวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.50 ค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.53 – 0.80 ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.74 3) แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.5-1.0 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 87.61/80.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.6755 หรือคิดเป็นร้อยละ 67.55 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 67.55 3. ความพึงใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน หน่วยวัฒนธรรมท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านบทขับร้องสรภัญญะ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak