แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชุดที่ ๑ การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน

               การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิดชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังความคิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  มีจำนวนทั้งหมด  ๖  เล่ม
                   เล่มที่ ๑  การอ่านจับใจความโดยใช้ผังความคิด
                   เล่มที่ ๒  การอ่านจับใจความจากนิทาน
                   เล่มที่ ๓  การอ่านจับใจความจากบทร้อยกรอง
                   เล่มที่ ๔  การอ่านจับใจความจากข่าว
                   เล่มที่ ๕  การอ่านจับใจความจากบทความ
                   เล่มที่ ๖  การอ่านจับใจความจากสารคดี
            ในแต่ละเล่มประกอบด้วย
                   ๑.  จุดประสงค์การเรียนรู้
                   ๒.  คำแนะนำการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความ
                   ๓.  เกร็ดความรู้
                   ๔.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ   ๓  ชุด
                   ๕.  แบบทดสอบหลังเรียน
                   ๖.   กระดาษคำตอบ
                   ๗.   แนวตอบ

             แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ชุดที่ ๒  การอ่านจับใจความสำคัญจากนิทาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกทักษะด้านการอ่านจับใจความสำคัญ  ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญจากงานเขียนประเภท นิทาน ได้อย่างแม่นยำ  อ่านแล้วนำความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ขณะเดียวกันก็ยังทำให้นักเรียนมีความสุข  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน  เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  และมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง  นอกจากนักเรียนจะได้นำไปฝึกทักษะแล้ว ครูผู้สอนยังสามารถนำไปใช้ทบทวนเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว   และใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องในทักษะการอ่านด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์