รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน

เรื่อง     รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา            นางสาวรัศมี  ปัญญา

ปีที่ศึกษ         ปีการศึกษา  2557

โรงเรียน          หนองบัวโจดดงลิงวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1

บทคัดย่อ

          การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา จากกระบวนการสอนที่น่าสนใจ และเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนยิ่งขึ้น  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยการอ่านจับใจความ  โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการอ่านจับใจความ  โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาไทยการอ่านจับใจความ  โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนการอ่านจับใจความ  โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1 ปีการศึกษา  2557  จำนวน  9  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี  4  ชนิด  คือ  ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  1  ชุด  16  เรื่อง  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ซึ่งเป็นแบบข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  สถิติพื้นฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ  t-test  (Dependent  Sample) 

          ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

               1.  การเรียนการสอนภาษาไทยการอ่านจับใจความ  โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  85.76/84.17  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 

              2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการอ่านจับใจความ  โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  เท่ากับ  0. 7246  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  72.46  

              3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนภาษาไทยการอ่านจับใจความ  โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

              4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนการอ่านจับใจความ  โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  มีค่ารวมเฉลี่ยเท่ากับ  4.54  ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด

          โดยสรุปการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   โดยใช้ชุดฝึกทักษะนิทานพื้นบ้าน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์  ทำให้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนการฝึก  สมควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์