เผยแพร่ผลงาน

ชื่อวิจัย  การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย  นางสาวปันสุธา  ย้อยนวล

ปีการศึกษา  2557

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 29 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกอย่างเจาะจง โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการเลือก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม คือ เล่มที่ 1 เรื่อง สาวนุ้ยบอกกล่าว เล่าเรื่องเมืองคอน เล่มที่ 2 เรื่อง สาวนุ้ยแต่งเปรี้ยว พาเที่ยวเมืองคอน เล่มที่ 3 เรื่อง สาวนุ้ยไม่ลืมบ้าน ร่วมสืบสานประเพณี เล่มที่ 4 เรื่อง สาวนุ้ยพาดู เรียนรู้ภูมิปัญญา เล่มที่ 5 เรื่อง สาวนุ้ยชวนทาน อาหารเมืองคอน และเล่มที่ 6 เรื่อง สาวนุ้ยตัวน้อย ย้อนรอยตะลุมพุก (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 แผน เวลา 18 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญ เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ (4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ

ผลการวิจัยพบว่า

  1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.55/87.36 แสดงว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7019 แสดงว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 70.19
  3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกเรื่อง มีคุณภาพสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านจับใจความสำคัญได้เป็นอย่างดี
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด สาวนุ้ยตะลุยเมืองคอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.68, S.D. = 2.32)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 116 คน กำลังออนไลน์