การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “ครูอ้วนสอนเรื่อง Tenses” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “ครูอ้วนสอนเรื่อง Tenses” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “ครูอ้วนสอนเรื่อง Tenses” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   2) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3)  เพื่อทดลองใช้ชุดการเรียนรู้  และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานวิจัยและการจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน 20 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ที่กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นด้านเนื้อหาในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้เชี่ยวชาญ  แบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาชุดการเรียนรู้  2) เครื่องมือในการประเมินผลชุดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้         ค่าร้อยละ (%) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการศึกษาพบว่า

  1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความคิดเห็นด้านเนื้อหาสาระที่เหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาชุดการเรียนรู้ โดยภาพรวม พบว่า ควรเป็นเนื้อหาตามหลักวิชาการที่มีมีประโยชน์ต่อผู้เรียน และครูผู้สอน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างมาก โดยเน้นเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับชั้น สำนวนภาษาที่ใช้เขียนควรเป็นลักษณะที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย  สื่อความหมายโดยตรงแก่ผู้อ่านโดยไม่ต้องตีความ และเขียนเนื้อหาให้ละเอียดครอบคลุมจุดประสงค์ที่กำหนดในแต่ละเรื่อง ด้านรูปเล่ม ควรให้ใช้ภาพการ์ตูนสวยงามประกอบให้น่าอ่าน มีความแข็งแรงคงทน และสะดวกแก่การนำไปใช้ ด้านการนำไปใช้ควรใช้เป็นสื่อประกอบตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ควรมีทั้งแบบทดสอบ และแบบสังเกตพฤติกรรม และข้อเสนอแนะคือควรคำนึงถึงเรื่องงบประมาณ เนื้อหาควรสืบค้นข้อมูลทางวิชาการให้ครบถ้วน มีแหล่งอ้างอิงเพื่อให้นักเรียนสามารถไปสืบค้นเพิ่มเติมได้ ควรจัดการเรียนรู้ทั้งในเวลาเรียนปกติ และให้นักเรียนศึกษานอกเวลาเรียน และควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากรพิเศษบ้างในบางครั้ง ด้านความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนทุกคนมีความต้องการให้มีการใช้ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ทุกคนรู้จักโครงสร้างประโยคของ Tenses มาบ้างแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่เคยศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม ต้องการให้ชุดการเรียนรู้เป็นแบบหนังสือการ์ตูน  ควรจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม และให้มีการฝึกภาคปฏิบัติด้วย และต้องการวัดผลโดยใช้แบบทดสอบ การตอบคำถามปากเปล่า ประเมินผลงาน และสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ ได้แก่ ควรมีการจัดกิจกรรมแข่งขันการพูดโต้ตอบระหว่างกลุ่มเกี่ยวกับเรื่อง Tenses ด้วย
  2. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ พบว่า ด้านรูปเล่มแยกเนื้อหาชุดการเรียนรู้ เรื่อง “ครูอ้วนสอนเรื่อง Tenses” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ออกเป็น 5 เรื่อง คือ  เรื่องที่ 1  PRESENT SIMPLE TENSE   เรื่องที่ 2  PAST SIMPLE TENSE  เรื่องที่ 3  PRESENT CONTINUOS TENSE  เรื่องที่ 4  FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE  และเรื่องที่ 5  PAST CONTINUOUS TENSE  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.55 S.D.=0.32) และเมื่อนำชุดการเรียนรู้ไปหาประสิทธิภาพรายบุคคลและแบบกลุ่มเล็กได้ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 64.00/66.67 และ 70.67/73.89 ตามลำดับ และประสิทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (Field  Tryout) มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.25 /83.13
  3. ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ พบว่า หลังจากนำชุดการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง “ครูอ้วนสอนเรื่อง Tenses” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทดลองใช้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 17 ชั่วโมง สรุปได้ว่าชุดการเรียนรู้ เรื่อง “ครูอ้วนสอนเรื่อง Tenses” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

การประเมินผลและปรับปรุงชุดการเรียนรู้ หลังจากนำชุดการเรียนรู้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง “ครูอ้วนสอนเรื่อง Tenses” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทดลองใช้ และได้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า การประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่อง Tenses  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ดีมากร้อยละ 80.00  อยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 20.00 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ ชุดสืบสายลายศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นคำถามที่ถามในเชิงบวก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์