รายงานผลการใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

หัวข้อรายงาน
รายงานผลการใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล     

ผู้รายงาน              นางยุพา  พงษ์ภมร

ปีการศึกษา           2557

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อประสม  ชุดส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75   2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้สื่อประสมชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ  และ 3) เพื่อศึกษาหาข้อมูลจากแบบสอบถามก่อนและหลังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3/2  ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล  สังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 30  คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ สื่อประสม  ชุด ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 8 ประการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x-bar) ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยหาค่าความก้าวหน้าของความแตกต่างจากแบบประเมิน

สรุปผลการศึกษา

1. ประสิทธิภาพของสื่อประสม  ชุดส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 8 ประการ  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้   คือ  E1 / E2 (75/75)  ตามรายด้าน  คือ  ด้านความขยันและพึ่งตนเอง  ด้านการประหยัดและการออม ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความมีวินัย  ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด   ด้านความสามัคคี  ด้านความมีน้ำใจ  มีค่าเท่ากับ  76.33 /78.67   79.11 / 80.67   78.89 / 81.33   79.89 / 81.33   83.33 /82.67   76.33 / 84.67  76.33 / 86.00   76.00 / 84.00  ตามลำดับ  แสดงว่า สื่อประสมมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะนำไปใช้ได้    

2. หลังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทั้ง 8 ประการ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3   มีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

3. การประเมินพฤติกรรมจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ก่อนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ส่วนใหญ่พฤติกรรมนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนการประเมิน หลังการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ส่วนใหญ่พฤติกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก   

 

 กิตติกรรมประกาศ

            รายงานผลการใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ฉบับนี้สำเร็จได้ เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ที่ให้โอกาส ให้การส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจ ด้วยดีตลอดมา

 

ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย

1.  นางพิมลพรรณ   ปิยะพงศ์เดชา

ตำแหน่ง  ข้าราชการบำนาญ สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี

อดีต ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

2. นางวรรณพร   มุมกระโทก

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล  2  (วัดศรีบุรีรตนาราม) เทศบาลเมืองสระบุรี

3. นางสมทรง   เนื้อแตงเย็น

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบนวัตกรรมและเครื่องมือในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษา การจัดทำนวัตกรรมและการนำไปทดสอบหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  ผู้รายงานมีความซาบซึ้งในความกรุณาที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณครูทุกโรงเรียนที่ได้ให้ความกรุณานำนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ไปทดลองใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณนักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ จนทำให้การศึกษาครั้งนี้สำเร็จตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

สุดท้าย ผู้รายงานขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และให้การอบรมสั่งสอนจนทำให้ผู้รายงานประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่ภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

 

                                                                                                                           ยุพา  พงษ์ภมร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 159 คน กำลังออนไลน์