รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E ) เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข เพื่อเปรียบเทียบ

ชื่อเรื่อง     รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E )

               เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

               มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ

ผู้วิจัย         นางจินตนา  อ่อนหวาน

สาขาวิชา    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ปีการศึกษา  2557

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80     2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข ของนักเรียนทั้งก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 29 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 8 แผน  2) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  จำนวน 7 ชุด  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อและแบบประเมินความพึงพอใจ  จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ด้วยวิธี  E1/E2     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยการทดสอบค่าที  (t – test)  และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัยพบว่า

          1)  ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                     มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.35/83.56 

          2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

          3)  ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ             ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์