การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์) อำเภ

บทสรุป

 

ชื่อเรื่อง            การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย

                           (นิมมานเหมินทานุสรณ์)   อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย                      

ผู้ประเมิน        นายจรูญ   ปาต๊ะ

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ปีการศึกษา      2557

 

 

                                การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองน้อย      (นิมมานเหมินทานุสรณ์)อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย      ในด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตโดยใช้รูปแบบ             การประเมิน CIPP Model  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ      สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) อำเภอเวียงป่าเป้า     จังหวัดเชียงราย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 108 คน ประกอบด้วย  1) นักเรียน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) ปีการศึกษา 2557 จำนวน 41 คน 2) ครูผู้สอน จำนวน 8 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และ                4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่แบบประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ และแบบประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนเข้าร่วมและหลังเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎี     และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน วัตถุประสงค์ สมมติฐาน รวมทั้งนิยามปฏิบัติการ โดยใช้คำถาม         2 ประเภท คือคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า และคำถามปลายเปิด

ข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. ผลการประเมิน โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองน้อย   (นิมมานเหมินทานุสรณ์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก      เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต ตามลำดับ

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พบว่าผู้เกี่ยวข้องกับโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

3. พฤติกรรมของผู้เรียนหลังเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์