เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชื่อเรื่องรายงาน               การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการ

                               ในการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      

กลุ่มสาระการเรียนรู้         วิทยาศาสตร์

ชื่อผู้เขียน                     นายกฤษณพล  สร้อยวัน

ตำแหน่ง                      ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์

ปีการศึกษา                   2557

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน คู่มือการจัดการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.86/82.92  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยที่ 1 สิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar = 4.52) 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์