รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ผู้รายงาน         นายธนกร   พันธะศรี

ปีที่พิมพ์          2558

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการประเมินโครงการการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน    เป็นสำคัญ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่ได้จัดทำขึ้น ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ระดับสภาพแวดล้อมของการดำเนินโครงการ ระดับปัจจัยเบื้องต้น  ของการดำเนินโครงการ ระดับกระบวนการในการดำเนินโครงการ และระดับผลผลิตของโครงการ      เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ ซิป (CIPP Model) จำแนกตามสถานภาพของ  ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง เป็นครู จำนวน 52 คน กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) นักเรียน 274 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ .98 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป spss for windows สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย     และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินด้านสภาพแวดล้อมของการดำเนินโครงการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับ         ความต้องการ ความจำเป็น ความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ   มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.63 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.51 ผ่านเกณฑ์      การประเมิน

2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับปัจจัย         ที่ต้องการ ความเหมาะสมของบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณ พอเพียง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.80 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.33        ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. การประเมินด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการ ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การวางแผนนิเทศ การปฏิบัติ การนิเทศ การประมวลผล และการรายงานผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.83 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน                      

4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้องของผล     การดำเนินโครงการกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านผลผลิตที่มีต่อครู ผลผลิตที่มีต่อนักเรียน ผลผลิตที่มีต่อโรงเรียน และผลผลิตที่มีต่อชุมชน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.87      มีค่า S.D. เท่ากับ 0.42 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุป ผลการประเมินโครงการการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน  เป็นสำคัญ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยรวมมีผล   การประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 3.78 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.31 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

แสดงว่าโครงการนี้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงสมควรดำเนินการต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์