รายงานผลการใช้เอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุดคนดีศรีสังคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖

หัวข้อ                    รายงานผลการใช้เอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุดคนดีศรีสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้รายงาน              นางเนืองนิจ  วุ่นสุก

สถานศึกษา          โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองเบน

                           อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

 
   

 

 

บทคัดย่อ

               

                รายงานผลการใช้เอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุดคนดีศรีสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง ศาสนาในประเทศไทย  ธรรมะกับสุภาษิตสอนใจ  งามอย่างมารยาทไทย และสมาธิมาปัญญาเกิด มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (๑) เพื่อศึกษาผลการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุด คนดีศรีสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E๑/E๒ เท่ากับ ๘๐/๘๐ (๒)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยเอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุด คนดีศรีสังคม (๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีต่อเอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุด คนดีศรีสังคม ที่สร้างขึ้นมา นักเรียนกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๓๒ คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ เอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุดคนดีศรีสังคม ๔ เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน ๔๐ ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน ๔ เล่ม ๆ ละ ๑๐ ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ       

                การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้คือ (๑) ค่าร้อยละ (๒)  ค่าเฉลี่ย () (๓) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (๔) ค่าความยากง่าย (p)  (๕)  ค่าอำนาจจำแนก (r) (๖) ค่าประสิทธิภาพ E/E  (๗) ค่าที (t-test)

                   ผลการดำเนินงาน พบว่า (๑) ประสิทธิภาพของเอกสารอ่านเพิ่มเติม ชุด คนดีศรีสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีค่าเท่ากับ  ๘๕.๐๑/๘๔.๘๐ สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ๘๐/๘๐ (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารอ่านเพิ่มเติมชุดคนดีศรีสังคม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ (๓) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารอ่านเพิ่มเติมชุดคนดีศรีสังคม อยู่ในระดับดีมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย  () เท่ากับ ๔.๕๑

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์