การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึ

     การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การขยาย

พันธุ์พืชกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เอกสารประกอบ

การเรียน  เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  8  เล่ม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง  อำเภอเพ็ญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2556  จำนวน  8  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเอง  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ใช้คู่กับเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  8  เล่ม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.13/82.92  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.22 - 0.66  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.22 - 0.65  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ  0.96  และแบบประเมินความพึงพอใจ  จำนวน 10  ข้อ   ผลการศึกษาพบว่า 

     1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.13/82.92  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ  80 / 80

     2.  คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6    พบว่า  คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

     3.  ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเท่ากับ  8.121  แสดงว่าหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 81.21

      4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้เอกสาร

ประกอบการเรียน  เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  8  เล่ม  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อระดับมากที่สุดมี  1  ข้อ  ระดับมากมี  8  ข้อ

และระดับปานกลางมี  1  ข้อ  เอกสารประกอบการเรียนมีประโยชน์ต่อนักเรียนเมื่อได้เรียนเรื่องนี้  มีค่าเฉลี่ย

4.50  อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือข้อ 5  ระยะเวลามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย  3.48 

อยู่ในระดับปานกลาง  โดยภาพรวมความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน  รวมเฉลี่ย  4.05  อยู่ใน

ระดับมาก

    ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การขยายพันธุ์พืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์