สุขภาพดีชีวีปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล3 ชุมชนวัดจันทราวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน                       นายสุวัฒน์  ทะเลน้อย

ปีการศึกษา                     2557

บทคัดย่อ

            ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อ1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องสุขภาพดีชีวีปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องสุขภาพดีชีวีปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   3)ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องสุขภาพดีชีวีปลอดภัย 4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องสุขภาพดีชีวีปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล3ชุมชนวัดจันทราวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 จำนวน 34 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องสุขภาพดีชีวีปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 เล่ม คือ  รู้เรื่องโรค ,อหิวาต์ ,ไข้เลือดออก ,หวัดสายพันธุ์ใหม่,ไข้หวัดนก, เอดส์, ภัยธรรมชาติและสารเสพติด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสุขภาพดีชีวีปลอดภัย  โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง 0.28 ถึง 0.76  ค่าความยาก (p) ระหว่าง 0.47 ถึง 0.78  และ ค่าความเชื่อมั่น 0.88  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (rxy)  ระหว่าง  0.32 ถึง 0.76  และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ  การหาดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-test  แบบ  Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์