รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง               รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้


                             คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   


ผู้รายงาน             ประติภา  วงค์ชมภู


ปีการศึกษา           2557


 


บทคัดย่อ


 


            การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการพัฒนาการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต  2  ปีการศึกษา 2557  ภาคเรียนที่  2  จำนวน  23  คน  ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง  การคูณ  จำนวน  10  เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การคูณ  จำนวน  14  แผน  และ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การคูณ  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล ได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ย ()  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าร้อยละ (P)  และสถิติการทดสอบค่าทีกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test  for  Dependent  Samples)


            ผลการศึกษา  พบว่า


            1.  แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  88.68/87.86   


                 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การคูณ


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 


                 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การคูณ  กลุ่มสาระ


การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  อยู่ในระดับมาก  เฉลี่ยร้อยละ 3.76

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์