รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ชื่อผู้ศึกษา      นางจตุพร     พุฒโต
ปีที่รายงาน    2557
สถานศึกษา   โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม    การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ธาตุและสารประกอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ  ประชากรที่ใช้  ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน 23  คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ จำนวน  6  ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน 21 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อและ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน    ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) การหาค่าความต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ  ด้วยการหาค่าเฉลี่ย  ( m ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (s)   นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย
          ผลการศึกษา พบว่า  
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ธาตุและสารประกอบ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รวมทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 88.63/86.33  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่กำหนดไว้
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 14.34   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.41  คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ  32.22  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3.19  โดยมีคะแนนความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.87
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ธาตุและสารประกอบ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.84

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์