งานครั้งที่ 1 ม.6/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 6/3

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

 


การสนทนา

           คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่สนใจร่วมกันความ คิดเห็นนั้นอาจจะเห็นพ้องต้องกัน คล้อยตามกันหรืออาจขัดแย้งกันก็ได้ การ สนทนาอาจจะมีบุคคลเพียงสองคนหรืออาจจะมีจำนวนเป็นกลุ่ม ซึ่งหากมีจำนวน มากขึ้นตามไปด้วย เพราะแต่ละคนย่อมแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการของ กลุ่มเพื่อนฝูง มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การที่จะมี สัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่นได้นั้น ต้องเกิดจากความพึงพอใจ ความรักใคร่ ความศรัทธา และความจริงใจ ซึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ควรตั้อยู่บน องค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. ต้องรู้จักเข้าใจตนเอง

2. ต้องรู้ความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่น

3. ต้องสร้างแรงจูงใจ

4. ต้องทราบถึงวิธีการเอาชนะและครองใจคน

ข้อควรปฏิบัติในการสนทนา

การสนทนาอาจสร้างความพึงพอใจ หรือความไม่พอใจให้เกิด แก่คู่สนทนาดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการ ขัดแย้ง ผู้สนทนาจึงควร ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. อย่าทำตัวเป็นผู้รู้ไปทุกเรื่อง หรือถ่อมตนจนเหมือนคนโง่

2. อย่าแย้งพูดเพียงคนเดียว หรือฟังแต่เพียงอน่างเดียว

3. ละเว้นเรื่องส่วนตัว

4. ไม่ใช้วาจาเท็จ

5. ไม่ใช้วาจายุยงให้ผู้อื่นแตกร้าว

6. พูดชมเชยอย่างจริงใจ

7. ไม่ต้องบทการสนทนา

8. หลีกเลี่ยงวาจาหยาบคาย

9. ขอโทษเมื่อกล่าวผิดพลาด

10. หลีกเลี่ยงการใช้เสียงที่ดังจนเกินไป

11. อย่าบ่นถึงเคราะห์กรรม

12. อย่านินทา

13. อย่าบ่นไม่ชอบคนโน้นคนนี้

14. อย่าตั้งใจโต้เถียงอย่างเอาชนะ

15. ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นบุพการี

 

                                                                                                                                        นางสาวพนิดา จรรยา ม6/3 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/200206

นางสาวธวัลยา ธำรงกวินโรจน์  ม.6/3 เลขที่32

http://www.thaigoodview.com/node/200203

นาย ยศกร ฉ่ำชื่นวงศ์ ม.6/3 เลขที่ 18

รูปภาพของ nbr11093

http://www.thaigoodview.com/node/200198

นางสาวภัทราพร  นิคม ม.6/3 เลขที่ 27 (ส่งอันนี้นะคะ)

http://www.thaigoodview.com/node/200150

นาย บุรัสกร ทันธิมา ม.6/3  เลขที่่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/200095

นายคุณากร อนุภักดิ์ ม.6/3  เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/200039

นาย จิรวัฒน์ จันบัวลา ม.6/3 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/200031

นายวรเมธ  แพนพา  ม6/3 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/200027

นายกษิดิ์เดชณัฐ เจริญ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/200004

 
       น.ส.ณัฏฐิณี สถาพรรัตนบุตร ม.6/3 เลขที่40

 

http://www.thaigoodview.com/node/200005

นายชยางกูร  จันทะอินทร์ ม.6/3 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/200003

นางสาวชนัญญา  รัตนชนก ม.6/3 เลขที่ 23

 


มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการรับประทานอาหาร


มารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความเลื่อมใส หรืออาจตำหนี ดังนั้น เราควรฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยปฏิบัติให้เป็นนิสัย เพราะนอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติในครอบครัวแล้ว เรายังใช้อาหารเป็นสื่อในการพบปะสังสรรค์ ดำเนินงานทางธุรกิจ หรือเข้าสังคมกับผู้อื่น การมีความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารตามหลักสากล จะช่วยให้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


๑ มารยาททั่วไปในการรับประทานอาหารตามหลักสากล


ในการรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น ควรจะปฏิบัติตนดังนี้


๑. ไม่ทำเสียงดังในขณะรับประทาน


๒. อาหารแต่ละคำควรตักให้เล็ก และไม่เลือกเฉพาะอาหารที่ชอบ


๓. ไม่ควรตำหนิรสชาติของอาหาร ควรรับประทานอาหารทุกชนิดที่วางอยู่บนโต๊ะอาหาร


๔. ไม่ควรบังคับให้แขกรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินควร


๕. ควรเลือกเรื่องที่จะนำมาสนทนากับผู้รับประทานอาหารทุกครั้ง ไม่ควรตำหนิหรือว่ากล่าวสมาชิกในครอบครัวขณะรับประทานอาหาร


๖. ควรนั่งตัวตรง ไม่นำแขนขึ้นมาวางบนโต๊ะ และไม่ก้มศีรษะลงไปรับประทานอาหารจากจานเข้าปาก


๗. ไม่กระดิกเท้า หรือเคาะโต๊ะเป็นการทำความรำคาญให้แก่ผู้อื่น


๘. ไม่ควรสูบบุหรี่หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง


๙. ถ้ามีอาหารมาเสิร์ฟในชามที่มีฝาปิด ให้เปิดฝาลงไว้ในจาน ถ้าอุปกรณ์ใดที่ใช้ไม่เป็น ให้สังเกตผู้ที่นั่งด้านข้างแล้วทำตาม


๑๐. ไม่รับประทานอาหารมูมมาม หรือทำอาหารหกเลอะเทอะ


๒ มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์


การรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เป็นการรับประทานอาหารโดยให้ผู้รับประทานช่วยเหลือตนเอง มีการนำอาหารหลากหลายชนิดมาจัดวางเป็นจุด ๆ เพื่อให้ผู้รับประทานเลือกตักอาหารตามความพอใจ ขณะที่รับประทานอาหารอาจมีการสังสรรค์ เพื่อทำให้ประหยัดเวลาก็ได้


ในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ควรปฏิบัติดังนี้


๑. ควรลุกไปตักอาหารเอง โดยยืนต่อแถวและอย่าให้เป็นภาระของผู้อื่น ไม่หยิบอาหาร ช้อนส้อม หรือตักอาหารแจกผู้อื่น แต่ละคนต้องช่วยเหลือตนเอง


๑. ไม่พูดคุยขณะที่ตักอาหาร รีบตักอาหารเพื่อให้ผู้อื่นได้ตักอาหารบ้าง


๒. อย่าตักอาหารให้ล้นจาน


๓. ตักอาหารเป็นอย่าง ๆ อย่าวางสุมทับกัน ถ้าของเป็นชิ้นควรหยิบเพียงหนึ่งชิ้น จะหยิบเกินกว่าหนึ่งก็ต่อเมื่อผู้อื่นได้ครบแล้ว


๔. อาหารที่ตักมาต้องรับประทานให้หมด ถ้าไม่พอสามารถลุกเติมได้


๕. เมื่อรับประทานเสร็จต้องเขี่ยเศษอาหารในจาน และรวบช้อนส้อมให้เรียบร้อย


๖. กระดาษเช็ดมือไม่ควรใส่ในจานอาหาร เพราะจะทำให้ปลิว เก็บลำบาก ควรใช้จานวางทับไว้


๗. ถ้ามีการกำหนดให้เอาจานอาหารวางไว้ที่ใด เมื่อรับประทานเสร็จแล้วควรปฏิบัติตาม


๘. อย่าตักอาหารเผื่อผู้อื่น


๙. อาหารหวาน ควรตักเมื่อรับประทานอาคารคาวเสร็จแล้ว


๑๐. ไม่เบียดหรือแซงผู้อื่น ไม่ยื่นมือไปตักอาหารข้ามมือหรือแขน ควรคอยจังหวะให้ผู้อื่นตักเสร็จเสียก่อน แม้ว่าจะเป็นอาหารที่ชอบก็ตาม


3.มารยาทในการรับประทานอาหารแบบยุโรป


โดยทั่วไปการรับประทานอาหารแบบยุโรป มี ๒ แบบ คือ แบบอเมริกัน ซึ่งจะรับประทานอาหารจากส้อมด้วยมือขวา โดยยกปลายส้อมขึ้นข้างบน ใช้ส้อมตักอาหาร และวางมีดไว้ริมจานเมื่อไม่ใช้ส่วนแบบยุโรป จะรับประทานอาหารจากส้อมด้วยมือซ้าย ปลายส้อมคว่ำลง และถือมีดไว้ด้วยมือขวา


การรับประทานอาหารแบบยุโรป จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ วางอยู่บนโต๊ะอาหาร ควรหยิบใช้ให้ถูกต้องดังนี้


๑) การใช้ผ้าเช็ดปาก ควรปฏิบัติดังนี้


๑. หยิบผ้าเช็ดปากคลี่แล้ววางบนตัก
๒. ใช้เพื่อซับอาหารที่ติดปาก ไม่ควรใช้เช็ดลิปสติกออก
๓. ถ้าผ้าตกระหว่างรับประทานอาหาร ให้พยายามหยิบโดยไม่รบกวนผู้อื่น
๔. ถ้าไม่จำเป็นต้องลุกออกไปไหนชั่วขณะ ให้วางไว้ที่เก้าอี้
๕. ผ้าที่ใช้แล้วไม่ต้องพับ ถ้าเลิกรับประทานให้วางผ้าไว้บนโต๊ะด้านซ้ายมือ


๒) การใช้ช้อน ส้อม มีด และแก้วน้ำ ควรปฏิบัติดังนี้
๑. ใช้ช้อน มีด ด้วยมือขวา ส้อมใช้มือซ้าย
๒. ใช้ช้อนตักซุปออกจากตัวและรับประทานด้านข้างช้อน
๓. ไม่ใช้มีดตักหรือจิ้มอาหารเข้าปาก
๔. แก้วน้ำให้หยิบด้านขวามือ
๕. ช้อน ส้อม มีด เมื่อเลิกใช้แล้วอย่าวางบนโต๊ะ ให้วางบนจานรองหรือบนจานอาคารคาวแทน


http://www.thaigoodview.com/comment/reply/199079#comment-form


นางสาว นิตยา ศรีคำ เลขที่ 41 ม.6/3


 -

http://www.thaigoodview.com/node/199932

 นายนนทวัฒน์ มาสี ม.6/3 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/199903

นายภูริวัจน์  ถิระสิริภิรมย์ ม.6/3 เลขที่ 7

รูปภาพของ Nbr10899

มารยาทในการใช้รถประจำทาง

http://www.thaigoodview.com/node/199891

 

นางสาว จินห์จุฑา นุ่มสุข ชั้น ม.6/3 เลขที่ 19

 

รูปภาพของ nbr11093

Laughingมารยาทในการเล่นกีฬาที่ดีLaughing

 

http://upic.me/i/am/2esdw3ew5rrti.jpg

มารยาทในการเล่นกีฬาที่ดีมีดังนี้

1.ผู้แข่งขันต้องตระหนักอยู่เสมอว่าผู้เข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาสมัครเล่น ซึ่งต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอยู่เสมอ แ ละพร้อมที่จะให้อภัยอยู่เสมอ และพร้อมที่จะให้อภัยแก่ความผิดพลาดทุกโอกาส โดยไม่คำนึงถึงผลแพชนะเป็นสำคัญจนเกินไป

2.ผู้เข้าแข่งขันควรแต่งกายสีขาว สะอาด เรียบร้อย

3.ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อคู่แข่งแสดงออกถึงมิตรภาพความสุภาพ อ่อนโยนด้วยการสัมผัสมือ หรือเปิดโอกาสให้ผู้แข่งได้วอร์ม รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งขันในการเสี่ยง ให้โอกาสคู่ต่อสู้เป็นผู้นำการเลือกเสี่ยงก่อน

4.ไม่แสดงกิริยาที่ไม่ดีเมื่อทำเสียเอง ด้วยท่าทางหรือคำพูด รวมทั้งการกล่าวตำหนิผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน

5.ใช้คำพูดที่สุภาพในการแข่งขัน

6.การถามข้อสงสัย หรือถามคะแนนต่อผู้ตัดสินใจในการแข่งขันควรจะใช้ถ้อยคำที่สุภาพ

7.การอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อผู้ตัดสิน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้แข่งขันควรจะใช้ถ้อยคำที่ระมัดระวัง และเมื่อได้ทำการอุทธรณ์แล้ว ผู้อุทธรณ์ต้องอยู่ในความสงบ และพร้อมที่จะทำการแข่งขันต่อไปได้ และเมื่อผู้ตัดสินชี้ขาดอย่างไรก็ต้งปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ

8.เมื่อขณะดำเนินการแข่งขันอยู่หากจะหยุดพัก เช่น ขอเช็ดเหงื่อ ดื่มน้ำ เปลี่ยนแร็กเก็ต เปลี่ยนรองเท้าถุงเท้า เป็นต้น ต้องขออนุญาติผู้ตัดสินทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาติแล้วจึงปฏิบัติได้

9.ในการส่งลูกเสียให้คู่ต่อสู้จะต้องส่งลูกให้ข้ามตะข่ายไปให้เสมอ การส่งลูกรอดใต้ตะข่ายไปให้คู่ต่อสู้ถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างรุนแรง

10.ในระหว่างการแข่งขัน ถ้าผู้ตัดสินทำหน้าที่ผิดพลาดแต่เราอยู่ในฐานะได้เปรียบไม่ควรใช้ความได้เปรียบนั้นเป็นประโยชน์

11.การตีลูกเสียนั้น นักกีฬาต้องร้องออกมาดังๆว่า "เสีย" โดยไม่ต้องรอให้ผู้ตัดสินร้องออกมาก่อน แต่ถ้าผู้ตัดสินดูไม่ทัน ผู้ตีเสียไม่ควรจะฉวยโอกาสเล่นต่อไปด้วย เพราะการฉวยโอกาสเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไม่สุจริต

12.เมื่อการแข่งจขันสิ้นสุดลง ถ้าเราเป็นฝ่ายชนะไม่ควรแสดงความดีใจจนเกินไป ต้องเข้าไปจับมือผู้เข้าแข่งขันทันทีพร้อมแสดงความเสียใจต้องจับมือผู้เข้าแข่งขันทันทีพร้อมแสดงความเสียใจ ถ้าเป็นฝ่ายแพ้ไม่ควรแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวต้องควบคุมอารมณ์ และรีบไปแสดงความยินดีกับคู่แข่งขันโดยทันที

13.ยอมรับและเชื่อฟังการตัดสินโดยไม่โต้แย้ง และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันควรแสดงความเคารพต่อผู้ตัดสิน

14.ในสนามที่มีผู้มารอเล่นอยู่จำนวนมาก และไม่ใช่การแข่งขัน ไม่ควรเล่นนานจนเกินไป ควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้เล่นบ้าง

 

EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedLaughingLaughingLaughingLaughingKissKissKissKissEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed

รูปภาพของ nbr11093

แหล่งอ้างอิ้ง https://sites.google.com/site/toolaya41597/thekhnikh

รูปภาพของ nbr11093

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/199079/210108

แหล่งอ้างอิงhttps://sites.google.com/site/toolaya41597/thekhnikh

นางสาวภัทราพร  นิคม ม.6/3 เลขที่ 27

รูปภาพของ nbr11093

นางสาวภัทราพร  นิคม ม.6/3 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/199868

นางสาว กัญญาภัทร์ เหล่าผา ม.6/3 เลขที่ 22


http://www.thaigoodview.com/node/199857

นส.จุฑาทิพย์ รัตนวงค์ ม.6/3 เลขที่31

http://www.thaigoodview.com/node/199741

นางสาว ทิพย์ดารา ขาวสนิท ม.6/3 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/199723

น.ส. สิตานัน ขำชูสงค์ เลขที่ 25 ชั้น ม. 6/3

.

http://www.thaigoodview.com/node/199713

นางสาวศศิภา ประสานพันธ์ ชั้น ม.6/3 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/199668

นายพรกิตติ พุฒมะรัง  ม.6/3  เลขที่ 6   

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์