งานครั้งที่ 1 ม.5/10

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 5/10

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ ณฐกร

http://www.thaigoodview.com/node/199585

ณฐกร ต๊ะปัญญา เลขที่ 30

นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร  กุลภัทราพงศ์  ม.5/10 เลขที่ 45

http://www.thaigoodview.com/node/199570

นางสาว ขนิษฐา  ขาวเป็นใย  ชั้นม.5/10  เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/199568

นางสาว กานต์สินี  โทนาคง  ชั้น ม.5/10 เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/199566

http://www.thaigoodview.com/node/199564

นางสาว ชลธิชา นาคชาตรี เลขที่ 35

นางสาว ธิญาดา  สุขสอาด  ม.5/10  เลขที่ 46

http://www.thaigoodview.com/node/199562

http://www.thaigoodview.com/node/199553

นาย ปฏิภาณ  สุนยะราช  ม. 5/10  เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/199551

นาย ณัฐพล  คงดุก  ม.5/10   เลขที่23

รูปภาพของ nyanicezilla

http://www.thaigoodview.com/node/199552

นายกรรชัย  สมพร ชั้นม.5/10 เลขที่18

รูปภาพของ icethanachot

http://www.thaigoodview.com/node/199547

นาย ธนโชติ โชติกะ ม.5/10 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/199546

นาย ธนธัส  อาตม์สกุล เลขที่ 7 

รูปภาพของ policeza779

http://www.thaigoodview.com/node/199534

 นาย สิทธิโชติ อินทร์กลับ ม.5/10 เลขที่ 3 

รูปภาพของ nankittiyaporn11997

http://www.thaigoodview.com/node/199249

น.ส.กฤติยาภรณ์  ฉายา ม.5/10 เลขที่ 34
รูปภาพของ Iceonlynbr

http://www.thaigoodview.com/node/199244

พรรณกร เรืองศรี 5/10 เลขที่33

รูปภาพของ Tanisorn19

http://www.thaigoodview.com/node/199243

น.ส ธนิสร ดับโศรก ม.5/10 เลขที่ 37

รูปภาพของ Tanisorn19

http://www.thaigoodview.com/node/199243

น.ส ธนิสร ดับโศรก ม.5/10 เลขที่ 37

                          นาย พิชยุตม์  ป้องเศร้า  ม.5/10 เลขที่ 4

มารยาทในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์

                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มารยาทในการสนทนาโทรศัพท์
การรับโทรศัพท์อย่างถูกต้องในด้านการติดต่อนั้นเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่างๆ และสิ่งนี้ยังมีความสำคัญต่ออาชีพพนักต้อนรับและเลขานุการเพราะอาชีพเหล่านี้จำเป็นต้องมีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้าหรือบุคคลต่างๆผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและความประทับใจ ซึ่งเป็นการสำคัญที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีและความไว้วางใจในการติดต่อสื่อสารกับทางลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทักษะการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ก็คือ มารยาทในการพูด เนื่องจากการพูดนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดประกอบกับกิจการใดหรือคบหาสมาคมกับผู้ใด ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ทักษะทางด้านการพูดทั้งสิ้น การพูดของคนเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ คือ รู้จักกาลเวลา และที่สำคัญต้องคำนึงถึงมารยาทในการพูดเป็นหลัก เพราะจะเป็นการดีที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยจรรยามารยาท และคุณธรรมในการพูด เพื่อเป็นการจรรโลงสังคมได้เป็นอย่างดีในอีกทางหนึ่ง ที่สำคัญการรับโทรศัพท์หรือการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์นั้น หากดูอย่างผิวเผินแล้ว อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่อาจจะไม่ค่อยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งมากนัก แต่ถ้าผู้พูดมีมารยาทที่ดีต่อการพูดคุยทางโทรศัพท์ก็จะเป็นการสร้างความรู้สึกอันดีแก่ผู้ที่พูดคุยด้วย ซึ่งควรเตรียมตัวดังนี้

1.เตรียมกระดาษ ดินสอ หรือปากกาไว้ให้พร้อม สำหรับจดบันทึกข้อความต่างๆผ่านการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ได้ทันที ห้ามใช้ปกนิตยสาร หรือถุงขนม เพราะอาจจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นข้อความได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

2.รับสายทันที เมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ไม่ควรให้เกิน 3 เพราะจะทำให้ผู้สนทนาคิดว่าโทรศัพท์หรือสัญญาณนั้นขัดข้อง

3.กล่าวคำทักทาย และแจ้งชื่อสถานที่ที่ตนเองสังกัดอยู่ อย่างสุภาพ เพราะคำทักทายจะทำให้ผู้ที่สนมนาอยู่ด้วยรู้สึกถึงความเป็นมิตร เช่น "สวัสดีครับ ฝ่ายบริการสำนักพิมพ์มีเดียกรุ๊ป" ครับ เป็นต้น

4.ในระหว่างการสนทนา ควรพูดคุยด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติ สุภาพชัดถ้อยชัดคำ มีจังหวะ ได้ใจความ น้ำเสียงที่ออกมาต้องแสดงถึงความจริงใจ และต้องแสดงใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอในขณะที่สนทนา เพราะจะทำให้น้ำเสียงที่ออกมานั้นฟังดูรื่นหู

5.ห้ามคุยกับคนอื่นในขณะรับโทรศัพท์ ควรหยุดการสนทนาเสียก่อน จึงจะยกหูโทรศัพท์

6.พยายามช่วยเหลือผู้ที่สนทนาอยู่อย่างเต็มความสามารถในเรื่องของงานด้านต่างๆที่สามารถประสานงานได้

7.ห้ามเคี้ยวอาหารในขณะรับโทรศัพท์ เพราะการเคี้ยวอาหารในขณะพูดนั้นจะเป็นการไม่ให้เกียรติกับผู้ที่สนทนาอยู่ด้วย

8.ห้ามนำหูโทรศัพท์เข้าใกล้บริเวณปาก และจมูกมากเกินไป เพราะอาจจะก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ที่สนทนา

9.เมื่อจบการสนทนา ควรกล่าวคำว่า "ขอบคุณครับ หรือ สวัสดี" แล้วจึงวางหู

10.รอให้ผู้สนทนาอีกฝ่ายวางหูเสียก่อน เพราะการวางสายก่อนอาจเป็นการบ่งชี้ว่าไม่อยากทำการสนทนาด้วย

11.วางสายโทรศัพท์อย่างนุ่มนวล ไม่ให้มีเสียงกระแทก

12.ห้ามใช้โทรศัพท์ของสถานที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมากเกินไป ถ้าจำเป็นจริงๆควรพูดคุยด้วยถ้อยคำที่กระทัดรัดและได้ใจความแก่ผู้สนทนาอีกฝ่าย

ดังนั้นเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ในขณะที่กำลังรับสายควรคำนึงถึงมารยาทในการรับโทรศัพท์เสมอ เพราะจะเป็นการสร้างความคุ้นเคยแก่ตนเอง และภาพพจน์ให้กับองค์กรอีกทางหนึ่ง

แหล่งอ้างอิง : https://203.157.7.7/KM/Blog/Comment/php?IDWH=128

 : https://th.jobsdb.com/th-th/articles/สื่อสารทางโทรศัพท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์