งานครั้งที่ 1 ม.6/1

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 6/1

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

มารยาทในการเดิน

http://www.thaigoodview.com/node/205094

นายองศา บุณยะเสน เลขที่ 5 ม.6/1

*ส่งย้อนหลังครับ*

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจแล้วค่ะ

เรื่อง มารยาทในการเข้าห้องน้ำ


http://www.thaigoodview.com/node/204957


โดย : นายสิร์ณพงศ์ แสนสิทธิโชค ม.6/1 เลขที่ 7

     ***ส่งย้อนหลังครับ***

เรื่อง มารยาทในการใช้รถใช้ถนน


http://www.thaigoodview.com/node/204787


น.ส. ภัทรียา บุตรวงษ์ เลขที่ 20 ม.6/1


*ส่งย้อนหลังค่ะ

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ

 http://www.thaigoodview.com/node/204339 

มารยาทในการฟัง

น.ส. ณัชชา วรกุลดำรงเดช ม.6/1 เลขที่18

เรื่อง มารยาทในกีฬาเทเบิลเทนนิส
http://www.thaigoodview.com/node/200430
จัดทำโดย
นาย นันทวิทย์ พรมมา ม.6/1 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/200427

นาย สุรธัช  อินทร์ศิริ  ม.6/1  เลขที่  4

http://www.thaigoodview.com/node/200426

 

นางสาว วริศรา จอนสมจิตต์ เลขที่ 21 ม.6/1

  http://www.thaigoodview.com/node/200425 

 

นางสาวจุฑาทิพย์  ถามูลเรศ เลขที่26 ชั้นม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/200424

 
 น.ส.ณัฐกฤตา   ต๊ะอาม   ม.6/1 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/200423

นาย วรวุฒิ โคตรวงษ์ ม.6/1 เลขที่12

นาย ไชยวัฒน์ ยี่สาร ม.6/1 เลขที่ 2 

http://www.thaigoodview.com/node/200422

มารยาทในการพูด


นาย มหนนท์ ขะมันจา ม.6/1 เลขที่ 3


http://www.thaigoodview.com/node/200417

มารยาทในการพูด 

การพูดของคนเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ รู้จักกาลเวลา และที่สำคัญต้องคำนึงถึงมารยาทที่ดีในการพูดด้วย
มารยาทในการพูดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. มารยาทในการพูดระหว่างบุคคล

2. มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ

มารยาทในการพูดระหว่างบุคคล มีดังนี้
1. เรื่องที่พูดควรเป็นเรื่องที่ทั้ง 2 ฝ่าย มีความสนใจและพอใจร่วมกัน
2. ไม่พูดเรื่องของตนเองมากจนเกินไป ควรฟังในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพูด ไม่สอดแทรกเมื่อเขาพูดยังไม่จบ
3. พูดตรงประเด็น อาจออกนอกเรื่องบ้างพอผ่อนคลายอารมณ์
4. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่บังคับให้ผู้อื่นเชื่อหรือคิดเหมือนตน
ฯลฯ


มารยาทในการพูดในที่สาธารณะ


การพูดในที่สาธารณะต้องรักษามารยาทให้มากกว่าการพูดระหว่างบุคคล เพราะการพูดในที่สาธารณะนั้น
ย่อมมีผู้ฟังซึ่งมาจากที่ต่าง ๆ กัน มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ และพื้นฐานความรู้ ความสนใจและรสนิยมต่างกันไป
มารยาทในการพูดระหว่างบุคคลอาจนำมาใช้ได้และควรปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะแก่โอกาสและสถานที่
2. มาถึงสถานที่พูดให้ตรงเวลาหรือก่อนเวลาเล็กน้อย
3. ก่อนพูดควรแสดงความเคารพต่อผู้ฟังตามธรรมเนียมนิยม
4. ไม่แสดงกิริยาอาการอันไม่สมควรต่อหน้าที่ประชุม
5. ใช้คำพูดที่ให้เกียรติแก่ผู้ฟังเสมอ
6. ไม่พูดพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นในที่ประชุม
7. ไม่พูดหยาบโลนหรือตลกคะนอง
8. พูดให้ดังพอได้ยินทั่วกันและไม่พูดเกินเวลาที่กำหนด
การสื่อสารด้วยการพูดไม่ว่าจะเป็นการพูดกับคนเพียงคนเดียวหรือพูดกับคนจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พูดทุกคน
ต้องมีมารยาท ถ้าขาดหรือละเลยต่อมารยาทในการพูด แล้วอาจทำให้การพูดประสบความล้มเหลว หรือไม่ประสบความสำเร็จได้


ข้อควรคำนึงในการสื่อสารด้วยการพูด


การพูดจะสัมฤทธิผลหรือไม่เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการที่ผู้พูดได้วิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญในการพูดให้ถ่องแท้หรือไม่
มีการเตรียมพร้อมเพียงใดก่อนที่จะพูด ฉะนั้นการพูดจึงมีข้อควรคำนึงดังนี้

การพูดให้เหมาะสมกับบุคคล


ต้องวิเคราะห์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ วัย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ความสนใจพิเศษเพื่อเตรียมเรื่องที่จะพูดได้อย่างเหมาะสม

การพูดให้เหมาะกับกาลเทศะ


ควรพิจารณาว่าจะพูดในโอกาสใด การพูดนั้นเป็นทางการมากน้อยแค่ไหน

การพูดให้ผู้อื่นเข้าใจตรงตามความประสงค์


ควรใช้ภาษาบ่งบอกความต้องการหรือความมุ่งหมายให้ชัดเจน หลีกเลี่ยงการตีความหลายแง่หลายมุม

การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน


เป็นการพัฒนาการใช้ภาษาให้สัมพันธ์กันทุกด้าน และอาศัยความสามารถในการสรุปความจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจเจตนาของผู้ส่งสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

การพูดแสดงความคิดเห็น


เป็นการใช้ทักษะ การฟัง การอ่าน การพูด และการคิดให้สัมพันธ์กัน ต้องอาศัยการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เพราะการพูดแสดง
ความคิดเห็นผู้พูดต้องใช้ทั้งความรู้ ความคิด เหตุผลหรือหลักการต่าง ๆ หลายอย่างประกอบกัน ความคิดเห็นจึงจะมีคุณค่าน่าเชื่อถือ

 นาย มหนนท์ ขะมันจา ม.6/1 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/200416

เรื่อง มารยาทการเล่นกีฬา AirSoft Gun หรือ BB Gun

จัดทำโดย

นาย รัฐกร   เสประธานนท์  ม.6/1  เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/200367

รื่อง...มารยาทในการใช้เครื่องมือสื่อสาร

น.ส.คุณิตา  ตันเจริญสุข เลขที่ 22 ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/200413

เรื่อง  มารยาทในการรับประทานอาหาร

นางสาวนันทชพร  อินทรกำแหง  เลขที่ 16  ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/200412

เรื่อง มารยาทในการใช้โรงภาพยนตร์

นางสาว อรวี ราชวงค์ ม.6/1 เลขที่ 17

มารยาทในการประกอบธุรกิจ

http://www.thaigoodview.com/node/200399

นายสัตยา   สิงห์กุล  ม.6/1 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/200393

เรื่อง มารยาทในการนอน

นางสาว อรณิชา  วรรณศรี ม.6/1 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/200384

เรื่อง  มารยาทในการใช้ห้องสมุด

ณัฐนรี  ประทีปวิทยวณิช เลขที่ 13  ม.6/1

http://www.thaigoodview.com/node/200389


เรื่อง มารยาทที่พึงมีบนท้องถนน
โดย นายกฤษกร เสนาคชวงศ์ ม.6/1 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/200388

ณํฐพร  ประทีปวิทยวณิช  เลขที่ 14 ม.6/1

เรื่อง มารายาทในห้องเรียน

http://www.thaigoodview.com/node/200387

นายศราวุฒิ  ธีรรัฐพล ม.6/1 เลขที่ 8

เรื่อง มารยาทในการใช้บริการรถประจำทาง

http://www.thaigoodview.com/node/200386

ส่งงานคุณครูพิมพ์สิริ ครั้งที่1 เรื่องมารยาทในการแต่งกายไปวัด

โดย นางสาวนภัสสร อภิพรชัยสกุล ม.6/1 เลขที่15

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์