งานครั้งที่ 1 ม.5/3

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 5/3

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

นาย ศุภวัทน์ บุญส่ง ม.5/3 เลขที่ 6

มารยาทในการใช้ห้องน้ำในที่สาธารณะ

http://www.thaigoodview.com/node/204842

นางสาว วันวิสา  มาอินทร์  ม.5/3  เลขที่ 21 

เรื่อง มารยาทในการใช้โรงพยาบาล

http://www.thaigoodview.com/node/200215

‎มารายาทการไหว้

การไหว้

เป็นมารยาทไทยที่เป็นสืบทอดกันมาช้านาน การไหว้เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความหมายเพื่อการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ หรือการกล่าวลา โดยยกมือสองข้างประณม นิ้วชิดกัน ปลายนิ้วจรดกัน ยกมือขึ้นในระดับต่าง ๆ ตามฐานะของบุคคล และเมื่อมีผู้ทำความเคารพด้วยการไหว้ ให้ทำการรับไหว้ทุกครั้ง การรับไหว้ใช้ประณมมือแค่อก แล้วยกขึ้นเล็กน้อย ก้มศีรษะ

คำที่มักกล่าวเมื่อไหว้ทักทายหรือลาคือ "สวัสดี" มาจากคำ "สฺวสฺติ" ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความดีงาม ความเจริญรุ่งเรือง หรือความปลอดภัย พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) ริเริ่มใช้ มีความหมายเชิงอำนวยพรให้เจริญรุ่งเรือง

ที่มา

การไหว้เดิมนั้นมาจากการทักทายตามแบบโบราณ ซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าผู้ทักทายทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่มีอาวุธทั้งสิ้น ซึ่งการไหว้มีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคม เพศและวัย ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งนั้นกล่าวว่า การไหว้นั้นมาจากพุทธศาสนา ซึ่งมาจากการกราบพระสงฆ์สามครั้ง

การไหว้ 3ระดับ

การปฏิบัติในท่าไหว้ประกอบด้วยกิริยา ๒ ส่วน คือ การประนมมือและการไหว้

การประนมมือ (อัญชลี) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือให้นิ้วมือทั้งสองข้างชิดกัน ฝ่ามือทั้งสองประกบเสมอกันแนบหว่างอก ปลายนิ้วเฉียงขึ้นพอประมาณ แขนแนบตัวไม่กางศอก ทั้งชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน การประนมมือนี้ใช้ในการสวดมนต์ ฟังพระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ขณะสนทนากับพระสงฆ์ รับพรจากผู้ใหญ่ แสดงความเคารพผู้เสมอกัน และรับความเคารพจากผู้อ่อนอาวุโสกว่า เป็นต้น

การไหว้ (วันทนา) เป็นการแสดงความเคารพ โดยการประนมมือแล้วยกมือทั้งสองขึ้นจรดใบหน้าให้เห็นว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง การไหว้แบบไทย แบ่งออกเป็น ๓ แบบ ตามระดับของบุคคล

 ระดับที่ ๑ การไหว้พระ ได้แก่ การไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วแนบส่วนบนของหน้าผาก

https://sites.google.com/site/social023/_/rsrc/1349367695434/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab/

ระดับที่ ๒ การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโส ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่เราเคารพนับถือ โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูก ปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้ว

https://sites.google.com/site/social023/_/rsrc/1349367766802/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab/

ระดับที่ ๓ การไหว้บุคคลทั่ว ๆ ไป ที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโสสูงกว่าเล็กน้อย โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วแนบปลายจมูก

https://sites.google.com/site/social023/_/rsrc/1349367861851/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab/

https://sites.google.com/site/social023/home/kar-hiw/--kar-hiw-3radab

https://th.wikipedia.org/wiki

 น.ส.เปรมกมล ถาวรภักดี เลขที่ 34   

 

นางสาวอัจฉริยา คำประวัติ ม.5/3 เลขที่ 31

มารยาทในการฟัง

http://www.thaigoodview.com/node/200168

นางสาวชุลีกร มาลัยทอง ม.5/3 เลขที่ 30

มารยาทในการยืน

http://www.thaigoodview.com/node/200160

นาย ณพงศ์ โอชารส ชั้น ม.5/3 เลขที่ 2

มารยาทขาวพุทธ

http://www.thaigoodview.com/node/200101

นาย กฤษณพงศ์ บรรเลง ชั้น ม.5/3 เลขที่ 18

มารยาทในการขับขี่ยานพาหนะ

 http://car.kapook.com/view58523.html

นางสาว ศศธร แพนพา ม.5/3 เลขที่20

มารยาทในการแต่งตัว

http://www.thaigoodview.com/node/200092

นาย เสกสรร อุมาบำรุง ชั้น5/3 เลขที่8


มารยาทในการปฎิบัติตนตามกาลเทศะ


http://www.thaigoodview.com/node/200088


 

http://www.thaigoodview.com/node/200081

นาย ขจรศักดิ์ จันบัวลา ม. 5/3 เลขที่ 11

เรื่องมารยาทการถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี

 

http://www.thaigoodview.com/node/200076

นางสาวจันทิมา วันทา เลขที่ 38

มารยาทในการเขียน

นาย จิรวรรธ สมานวรศักดิ์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 10

เรื่อง มารยาทในการใช้ห้องน้ำ

http://www.thaigoodview.com/node/200075

รูปภาพของ rapeepat chaleekul

นาย รพีพัฒน์ ชาลีกุล เลขที่ 15 ม. 5/3

http://www.thaigoodview.com/node/200054

 นาย ณัฐวัฏ ศิริรัตน์ ม.5/3 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/200049

นางสาว วรรณกานต์ ดอกบัวนาค ม.5/3 เลขที่ 26

มารยาทในการเดิน

http://www.thaigoodview.com/node/200041

นางสาวศิริวรรณ ชัยชาญ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 27

มารยาทในการแสดงความเคารพ

http://www.thaigoodview.com/node/200035

 

นางสาว ธัญพิชชา ชูประดิษฐ ม.5/3 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/200034

นางสาว ธัญพิชชา ชูประดิษฐ ม.5/3 เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/200034

นาย กฤษณพงศ์ บรรเลง ชั้น ม.5/3 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/200012

นาย ธนภัทร ตั้งธนกรกิจ ม.5/3 เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/199995

นายชัยภัทร สร้อยทอง ม.5/3 เลขที่ 12 

http://www.thaigoodview.com/node/200053

 

กัญญาภัค คำเสน ม5/3 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/199958

น.ส.พิชญ์สินี จุ้ยเกตุ 5/3 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/199960

นายธีรวัฒน์ ถูกดี ม.5/3 เลขที่17 

http://www.thaigoodview.com/node/199955

ณัฐชนนท์ แก้วพวง ม.5/3 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/199957

นาย ยศพล นาคะประเสริฐ ม5/3 เลขที่ 14 

http://www.thaigoodview.com/node/199943

นาย ณภัทร ชาลีกุล 

http://www.thaigoodview.com/node/199892

น.ส.มนัสชยา คนึงเพียร ม.5/3 เลขที่37

http://www.thaigoodview.com/node/199869

รูปภาพของ chitsanupong

นาย ชิษณุพงศ์  ปราชญ์ส่งเสริม

http://www.thaigoodview.com/node/199624

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์