งานครั้งที่ 1 ม.6/8

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ห้องเรียนออนไลน์ ครูพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม. ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ม. 6/8

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องมารยาทไทย คนละ 1 เรื่อง

( ห้ามซ้ำกันในแต่ละห้องเรียน )

เนื้อหาขั้นต่ำ 15 บรรทัด พร้อมภาพประกอบ

ส่งภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.00 น.

 

รูปภาพของ nbrpimsiri

 

ตรวจงานเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/204692

มารยาทในการสนทนา

นาย วัชระ ดงพอง  ม.6/8 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/204431

นางสาววริศรา เที้ยเจริญ ม.6/8 เลขที่45

http://www.thaigoodview.com/node/204205

น.ส.ปรียานุช เลิศจิรสมาน ม.6/8 เลขที่ 21 

เรื่องมารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์

นายธวัชชัย คำพรมมา ม.6/8 เลขที่17

เรื่องมารยาททางสังคมในการเล่นกีฬาลีลาศ

http://www.thaigoodview.com/node/204191

มารยาทในการขับรถบนท้องถนน

น. ส. ธิดารัตน์ มีโนนทอง เลขที่ 35 ม.6/8

http://www.thaigoodview.com/node/203799

http://www.thaigoodview.com/node/200269
นาย สิทธิชัย ภูนุภา ม6/8 เลขที่14
มารยาทในการอ่าน

http://www.thaigoodview.com/node/200253

นางสาวแสงเทียน. บู่บาง ม.6//8 เลขที่24

เรื่องมารยาทในการเข้าห้องน้ำสาธารณะ

มารยาทในการแนะนำให้รุ้จักคนอื่น

นางสาววารินทร์  ใยคง ม.6/8 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/200208

นางสาวพัฒน์นรี  แสงจันทร์ ม.6/8 เลขที่ 23 

มารยาทในการเขียน

http://www.thaigoodview.com/node/200205

นาย จิรกิตต์ กลีบเมฆ  ม.6/8 เลขที่ 5 

เรื่อง มารยาทในการให้ทิป

http://www.thaigoodview.com/node/200200

นางสาวศศินา ทรงวินัย ม.6/8  เลขที่ 30

เรื่อง มารยาทในการประชุม

http://www.thaigoodview.com/node/200165

มารยาทในการใช้บริการรถประจำทาง

นางสาว อธิชา อนันตรกิตติ ม.6/8 เลขที่36

http://www.thaigoodview.com/node/200164

 

นางสาว วรรณ์ธิชา   ใยลออ  ม.6/8 เลขที่ 18 

เรื่อง มารยาทในการพูด

http://www.thaigoodview.com/node/200146

นางสาวกลิตตา เมฆขลา ม.6/8 เลขที่ 40
เรื่อง มารยาทการสนทนา
http://www.thaigoodview.com/node/200130

นางสาวกลิตตา เมฆขลา ม.6/8 เลขที่ 40
เรื่อง มารยาทการสนทนา
http://www.thaigoodview.com/node/200130

น.ส.พรนภา อ้วนวงศ์ ม.6/8 เลขที่ 22

มารยาทของผู้ชมที่ดีในการแสดงโขน-ละคร

www.thaigoodview.com/node/200122

นายธนวัฒน์  ถูกดี. ชั้น ม.6/8 เลขที่12

มารยาทในการขาย

http://www.thaigoodview.com/node/200112

นาย นราทัศน์ เสรีไพศาล ม.6/8 เลขที่ 15

มารยาทในการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

http://www.thaigoodview.com/node/200107

 

เรื่อง มารยาทในห้องสอบ

ชื่อ นายกิตติศักดิ์    บุญเกิด 

ม.6/8     เลขที่ 9

รหัสประจำตัว  11351

http://www.thaigoodview.com/node/200106

 

มารยาทในห้องสอบ

 ๑. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
         ๒. ห้ามออกจากห้องสอบก่อนได้รับอนุญาต 
         ๓.  ห้ามนำสิ่งตีพิมพ์ หรือพิมพ์ หรือเขียนทั้งเล่มและแผ่นเข้าในสถานที่สอบ 
         ๔. ห้ามทำหรือพูดเสียงดัง 
         ๕. ห้ามเขียนข้อความอื่นจากคำตอบปัญหาลงในกระดาษสอบ 
         ๖. ห้ามทำสกปรก เช่นเขียนโต๊ะ หรือฝา หรือผนังห้องสอบทิ้งก้นบุหรี่ หรือเศษกระดาษไว้ที่โต๊ะ หรือพื้นห้องสอบ 
                 ก. เขียนโต๊ะหรือฝา หรือผนังห้องสอบ
                 ข. ทิ้งก้นบุหรี่ หรือเศษกระดาษไว้ที่โต๊ะ หรือพื้นห้องสอบ
                 ค. บ้วนน้ำลายนอกภาชนะสำหรับบ้วน
                 ง. สลัดหมึกให้เปอระเปื้อน
         ๗. ห้ามนำเข้าและนำออกซึ่งสิ่งของในโต๊ะ

         ๘. ห้ามห่มคลุม หรือเปลีอยกายในสถานที่สอบ หรือบริเวณสถานที่นั้น 
         ๙. ห้ามสวมรองเท้าขึ้นบนสถานที่สอบ หรือเข้าในห้องสอบ 
         ๑๐. ห้ามกางร่ม แบกร่ม เข้าในสถานที่สอบ 
         ๑๑. ห้ามโต้เถียงผู้กำกับห้องสอบ 
         ๑๒. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้กำกับห้องสอบ 

 

  นาย กิตติศักดิ์    บุญเกิด  ม.6/8  เลขที่ 9  รหัส 11351

ที่มา:http://www.infopali.net/paliinformation/info_7.html

มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

  

          การรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เป็นการรับประทานอาหารโดยให้ผู้รับประทานช่วยเหลือตนเอง มีการนำอาหารหลากหลายชนิดมาจัดวางเป็นจุด ๆ เพื่อให้ผู้รับประทานเลือกตักอาหารตามความพอใจ ขณะที่รับประทานอาหารอาจมีการสังสรรค์ เพื่อทำให้ประหยัดเวลาก็ได้ ในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ควรปฏิบัติดังนี้


๑. ควรลุกไปตักอาหารเอง โดยยืนต่อแถวและอย่าให้เป็นภาระของผู้อื่น ไม่หยิบอาหาร ช้อนส้อม หรือตักอาหารแจกผู้อื่น แต่ละคนต้องช่วยเหลือตนเอง 
๑. ไม่พูดคุยขณะที่ตักอาหาร รีบตักอาหารเพื่อให้ผู้อื่นได้ตักอาหารบ้าง 
๒. อย่าตักอาหารให้ล้นจาน 
๓. ตักอาหารเป็นอย่าง ๆ อย่าวางสุมทับกัน ถ้าของเป็นชิ้นควรหยิบเพียงหนึ่งชิ้น จะหยิบเกินกว่าหนึ่งก็ต่อเมื่อผู้อื่นได้ครบแล้ว 
๔. อาหารที่ตักมาต้องรับประทานให้หมด ถ้าไม่พอสามารถลุกเติมได้ 
๕. เมื่อรับประทานเสร็จต้องเขี่ยเศษอาหารในจาน และรวบช้อนส้อมให้เรียบร้อย 
๖. กระดาษเช็ดมือไม่ควรใส่ในจานอาหาร เพราะจะทำให้ปลิว เก็บลำบาก ควรใช้จานวางทับไว้ 
๗. ถ้ามีการกำหนดให้เอาจานอาหารวางไว้ที่ใด เมื่อรับประทานเสร็จแล้วควรปฏิบัติตาม 
๘. อย่าตักอาหารเผื่อผู้อื่น 
๙. อาหารหวาน ควรตักเมื่อรับประทานอาคารคาวเสร็จแล้ว 
๑๐. ไม่เบียดหรือแซงผู้อื่น ไม่ยื่นมือไปตักอาหารข้ามมือหรือแขน ควรคอยจังหวะให้ผู้อื่นตักเสร็จเสียก่อน แม้ว่าจะเป็นอาหารที่ชอบก็ตาม

การรับประทานอาหารแบบตักเอง หรือที่เรียกว่าบุฟเฟ่ห์ ควรปฏิบัติดังนี้ (เพิ่มเติม)
  ๑.  ไม่ควรตักก่อนที่เจ้าภาพจะเชิญ
  ๒.  ไม่ควรตักอาหารจนล้นชามแล้วรับประทานไม่หมด
  ๓.  ไม่ควรตักของหวานหรือผลไม้เกินกว่าที่ตนจะรับประทานได้
  ๔.  เมื่อต้องการอาหารเพิ่มเติม ต้องใช้ช้อนกลาง ไม่ควรใช้ช้อนของตนตักอาหาร
  ๕.  เมื่อตนตักอาหารชนิดใดแล้ว ต้องให้โอกาสคนอื่นเข้าได้ตักบ้าง ไม่ควรยืนปักหลักอยู่ที่โต๊ะ
  ๖.  ไม่ควรลุกไปตักอาหารพร่ำเพรื่อจนเกินควร
  ๗.  รับประทานอาหารที่ตักมาให้หมด ไม่ควรเหลือทิ้งไว้บนจานมาก
  ๘.  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จควรรวบช้อนส้อมเข้าคู่ด้วยกัน
  ๙.  เมื่อจะกลับควรลาเจ้าภาพและกล่าวคำขอบคุณ

 

 

มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์

  

          การรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เป็นการรับประทานอาหารโดยให้ผู้รับประทานช่วยเหลือตนเอง มีการนำอาหารหลากหลายชนิดมาจัดวางเป็นจุด ๆ เพื่อให้ผู้รับประทานเลือกตักอาหารตามความพอใจ ขณะที่รับประทานอาหารอาจมีการสังสรรค์ เพื่อทำให้ประหยัดเวลาก็ได้ ในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ควรปฏิบัติดังนี้


๑. ควรลุกไปตักอาหารเอง โดยยืนต่อแถวและอย่าให้เป็นภาระของผู้อื่น ไม่หยิบอาหาร ช้อนส้อม หรือตักอาหารแจกผู้อื่น แต่ละคนต้องช่วยเหลือตนเอง 
๑. ไม่พูดคุยขณะที่ตักอาหาร รีบตักอาหารเพื่อให้ผู้อื่นได้ตักอาหารบ้าง 
๒. อย่าตักอาหารให้ล้นจาน 
๓. ตักอาหารเป็นอย่าง ๆ อย่าวางสุมทับกัน ถ้าของเป็นชิ้นควรหยิบเพียงหนึ่งชิ้น จะหยิบเกินกว่าหนึ่งก็ต่อเมื่อผู้อื่นได้ครบแล้ว 
๔. อาหารที่ตักมาต้องรับประทานให้หมด ถ้าไม่พอสามารถลุกเติมได้ 
๕. เมื่อรับประทานเสร็จต้องเขี่ยเศษอาหารในจาน และรวบช้อนส้อมให้เรียบร้อย 
๖. กระดาษเช็ดมือไม่ควรใส่ในจานอาหาร เพราะจะทำให้ปลิว เก็บลำบาก ควรใช้จานวางทับไว้ 
๗. ถ้ามีการกำหนดให้เอาจานอาหารวางไว้ที่ใด เมื่อรับประทานเสร็จแล้วควรปฏิบัติตาม 
๘. อย่าตักอาหารเผื่อผู้อื่น 
๙. อาหารหวาน ควรตักเมื่อรับประทานอาคารคาวเสร็จแล้ว 
๑๐. ไม่เบียดหรือแซงผู้อื่น ไม่ยื่นมือไปตักอาหารข้ามมือหรือแขน ควรคอยจังหวะให้ผู้อื่นตักเสร็จเสียก่อน แม้ว่าจะเป็นอาหารที่ชอบก็ตาม

การรับประทานอาหารแบบตักเอง หรือที่เรียกว่าบุฟเฟ่ห์ ควรปฏิบัติดังนี้ (เพิ่มเติม)
  ๑.  ไม่ควรตักก่อนที่เจ้าภาพจะเชิญ
  ๒.  ไม่ควรตักอาหารจนล้นชามแล้วรับประทานไม่หมด
  ๓.  ไม่ควรตักของหวานหรือผลไม้เกินกว่าที่ตนจะรับประทานได้
  ๔.  เมื่อต้องการอาหารเพิ่มเติม ต้องใช้ช้อนกลาง ไม่ควรใช้ช้อนของตนตักอาหาร
  ๕.  เมื่อตนตักอาหารชนิดใดแล้ว ต้องให้โอกาสคนอื่นเข้าได้ตักบ้าง ไม่ควรยืนปักหลักอยู่ที่โต๊ะ
  ๖.  ไม่ควรลุกไปตักอาหารพร่ำเพรื่อจนเกินควร
  ๗.  รับประทานอาหารที่ตักมาให้หมด ไม่ควรเหลือทิ้งไว้บนจานมาก
  ๘.  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จควรรวบช้อนส้อมเข้าคู่ด้วยกัน
  ๙.  เมื่อจะกลับควรลาเจ้าภาพและกล่าวคำขอบคุณ

มารยาทการใช้ห้องสมุด

น.ส.ธัชริน ก้องอัมพร ม.6/8 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/200048

นางสาว อารียา  ยิ่งยืน  ม.6/8  เลขที่37

มารยาทในการชมภาพยนตร์
http://www.thaigoodview.com/node/200002

วีรวัฒน์ แสงสว่าง เลขที่3 ม.6/8

มารยาทในการไปงานบวช

http://www.thaigoodview.com/node/199973

มารยาทการไหว้บุคคลทั่วไป

ปุณยาพร ปานเจริญ เลขที่ 28 ม.6/8

http://www.thaigoodview.com/node/199941

อสมาภรณ์ นิลอุบล ม.6/8 เลขที่ 39

มารยาทในงานแต่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/199936

มารยาทในการแสดงความเคารพ

นางสาว กานต์มณี จตุรคณาวาณิชย์ ชั้นม.6/8 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/199934

มารยาทในการแต่งกาย เมื่อต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานวิวาห์

http://www.thaigoodview.com/node/199908

นายสิทธิกร เขียวขำ ม.6/8 เลขที่4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์