การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30201 กลุ่มสาระกา

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม 

            รหัสวิชา ว30201  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย     นางปรียาภัทร  วาปี

ปี          2557

บทคัดย่อ

 

            ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา    ว30201 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์เนื้อหา ส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพขึ้น และทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 25  คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา

ว30201  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 1 หน่วยการเรียน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ จำนวน 40 ข้อซึ่งมีค่าความยาก(P) ตั้งแต่ 0.42 ถึง 0.58 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.16 ถึง 0.89 และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 ผลการ ศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

            1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา

ว30201  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.04/82.20ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

            2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30201  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าประสิทธิผล เท่ากับ 0.7018 นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.18 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน

            3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30201  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30201  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความ

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย() เท่ากับ  4.62  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52

            โดยสรุปการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การเคลื่อนที่ รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30201  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะ ทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์