รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                     รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน                  นายกฤช  บุญกล้า

ตำแหน่ง                             ครู วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1

ปีการศึกษา                2558

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ  (E1/E2)  แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 โรงเรียนบ้านหนองกุลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จำนวน 26 คน

  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้        สุขศึกษาและพลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 15  เล่ม   2) แบบทดสอบ             วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ                 พลศึกษา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษาพบว่า

           1.  แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  82.69/89.33

           2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระ            การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน

           3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์