รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมประกอบอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่

ชื่อเรื่อง                     รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

โดยใช้กิจกรรมประกอบอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่

ผู้รายงาน                  นางศิรดา สิทธิเศรษฐ

ตำแหน่ง                             ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1

ปีการศึกษา                2558

 

 

บทคัดย่อ

 

         รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมประกอบอาหาร ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1                   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

         กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 21 คน ได้มาโดยการเลือกเจาะจง (Purposive  sampling)

         เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 20 แผน                แบบประเมินย่อย จำนวน 4 ฉบับๆ ละ 10 ข้อ และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์                             1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ

ผลการศึกษา พบว่า

         1) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85.48/84.76

สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

         2) ค่าดัชนีประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมประกอบอาหาร เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 0.6559    คิดเป็นร้อยละ 65.59

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์