รายงานการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง                     รายงานการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง

เพื่อพัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบสำหรับเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกุลา

ผู้รายงาน                  นางบังอร  สว่างยิ่ง

ตำแหน่ง                             ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองกุลา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 1

ปีการศึกษา                2558

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกุลา โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองมีพัฒนาการที่สูงขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ใน                ชั้นอนุบาลปีที่ 2.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านหนองกุลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 24 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ

1) แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยเป็นแบบมาตรฐานประมาณค่า 3 ระดับ เพื่อสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย จำนวน 6 ข้อ และพฤติกรรมความรับผิดชอบ จำนวน 6 ข้อ รวมเป็น 12 ข้อ มีระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.7486 มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 – 1.00 

2) แผนการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาความมีวินัยและความรับผิดชอบสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 12 สัปดาห์ๆ ละ 3 แผน รวม 36 แผน ผลการประเมินและตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหา มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด

การศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงกึ่งทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design)  สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละของความก้าวหน้า และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย โดยใช้ t-test แบบ dependent sample

 

ผลการศึกษาพบว่า

1. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย รวมทุกด้าน มีค่าร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับร้อยละ 45.31 เมื่อจำแนกราย ได้แก่ 1) ด้านความวินัย มีค่าร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับร้อยละ 42.71 และ 2) ด้านความรับผิดชอบ มีค่าร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับร้อยละ 46.18 แสดงว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง               มีพฤติกรรมความมีวินัยและความรับผิดชอบสูงขึ้น สอดคล้องกับสมมติฐาน

2. พฤติกรรมความมีวินัยและความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย จำแนกรายด้านและรวม               ทั้งสองด้าน หลังการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม การใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 86 คน กำลังออนไลน์