การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ผังกราฟิก เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง                     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้ผังกราฟิก  เรื่อง 
                   ระบบนิเวศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

ชื่อผู้วิจัย                              นางซูใฮนา  เจ๊ะโซ๊ะ

สถานศึกษา                โรงเรียนบ้านกาลิซา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                             นราธิวาส  เขต  3  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

ปีที่ทำการวิจัย             ปีการศึกษา  2558

 

บทคัดย่อ

 

  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้ผังกราฟิก  เรื่อง  ระบบนิเวศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของ       ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้ผังกราฟิก  เรื่อง  ระบบนิเวศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง  ระบบนิเวศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ก่อนและหลังเรียนด้วย     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้ผังกราฟิก  เรื่อง  ระบบนิเวศ  สำหรับนักเรียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  กลุ่มตัวอย่างศึกษาจากประชากร  ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3     ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ้านกาลิซา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต  3  จำนวน  30  คน  การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง  (one – group  pretest – posttest  design)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดกิจกรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  เพื่อนรักของเรา  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้ผังกราฟิก  เรื่อง  ระบบนิเวศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (/)  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

           ผลการศึกษาพบว่า  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้ผังกราฟิก  เรื่อง  ระบบนิเวศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.03/80.91  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้ผังกราฟิก  เรื่อง  ระบบนิเวศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องเพื่อนรักของเราสูงขึ้น  ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ  32.44  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยใช้      ผังกราฟิก  เรื่อง  ระบบนิเวศ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในระดับมากที่สุด  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย  เท่ากับ  4.55

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์