มารยาทและระเบียบการใช้ห้องสมุด

มารยาทในการใช้ห้องสมุด หมายถึง ข้อตกลงที่ผู้ใช้ห้องสมุดควรปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสมุด

มารยาทในการใช้ห้องสมุด

1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
2. สำรวมและไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุดเนื่องจากอาจรบกวนสมาชิกท่านอื่นได้
3. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด
4. วางกระเป๋าหนังสือหรือสัมภาระต่าง ๆ ไว้ที่ล็อคเกอร์ที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้
5. เมื่อลุกจากเก้าอี้ควรเลื่อนเก้าอี้เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
6. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้นักเรียนวางหนังสือเหล่านั้น ไว้ในที่พักหนังสือที่ทางห้องสมุดจัดเตรียมไว้
7. รักษามารยาทการมาก่อน-หลังในการให้บริการยืมคืนหนังสือ
8.ไม่ฉีก ขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ ลงในหนังสือห้องสมุด
9. ไม่นำหนังสือ วารสารหรือหนังสือพิมพ์ออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต
10. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติของห้องสมุด
11. เมื่อมีปัญหาในการใช้ห้องสมุด สามารถสอบถามได้ที่คุณครูบรรณารักษ์

ระเบียบห้องสมุดโรงเรียน

หมายถึง กฎ ข้อบังคับหรือข้อตกลงที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของทรัพยากรห้องสมุด ป้องกันการชำรุด สูญหายรวมทั้งช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดปฏิบัติอย่าง เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสม่ำเสมอ

ระเบียบของห้องสมุดโรงเรียน

1. สมาชิกของห้องสมุดโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย นักเรียน คณะครูอาจารย์โรงเรียนวารีเชียงใหม่
2. เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด
  ช่วงเปิดภาคเรียน 07.40 – 17.00 น.
  ช่วงซัมเมอร์ (เดือนเมษายน) 08.00 – 16.30 น.

3. สมาชิกห้องสมุดสามารถยืมหนังสือได้ ดังนี้

  คณะครูอาจารย์ 50 เล่ม/ ภาคการศึกษา
  นักเรียนมัธยมศึกษา 5 เล่ม/ สัปดาห์
  นักเรียนประถมศึกษา 3 เล่ม/ สัปดาห์

 

วิธียืม - คืนหนังสือ

 
  สมาชิกเข้าแถวตามลำดับการมาก่อน-หลัง
  ยื่นบัตรห้องสมุด (บัตรนักเรียน) หรือบอกเลขที่สมาชิกกับทางบรรณารักษ์
    หมายเหตุ สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ทุกประเภท ยกเว้น หนังสืออ้างอิง
  วิธีคืนหนังสือ ให้นักเรียนนำหนังสือที่ต้องการคืนมาให้แก่ทางบรรณารักษ์

ระบบทศนิยมดิวอี้

  ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อ ๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C
เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกันชื่อ เมลวิล ดิวอี้

หมวดหมู่ย่อย

  การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ จากหมวดหมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อยต่าง ๆ

หมวดใหญ่

  การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 1 แบ่งตามประเภทของสรรพวิชาใหญ่ ๆ 10 หมวด โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้
  • 000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
  • 100 ปรัชญา
  • 200 ศาสนา
  • 300 สังคมศาสตร์
  • 400 ภาษาศาสตร์
  • 500 วิทยาศาสตร์
  • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี
  • 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง
  • 800 วรรณคดี
  • 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์

 

หมวดย่อย

 

การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 2 แบ่งออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็นตัวบ่งชี้ รวมเป็น 100 หมวดย่อย ดังนี้

  หมวด 000
    • 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไป
• 010 บรรณานุกรม แคตตาล็อก
• 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
• 030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
• 040 ยังไม่กำหนดใช้
• 050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี
• 060 องค์การและพิพิธภัณฑวิทยา
• 070 สื่อใหม่ วารสารศาสตร์ การพิมพ์
• 080 ชุมนุมนิพนธ์
• 090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก


  หมวด 100
    • 100 ปรัชญา
• 110 อภิปรัชญา
• 120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์
• 130 จิตวิทยานามธรรม
• 140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม
• 150 จิตวิทยา
• 160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
• 170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม
• 180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก
• 190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่


  หมวด 200
    • 200 ศาสนา
• 210 ศาสนาธรรมชาติ
• 220 ไบเบิล
• 230 เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา
• 240 ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา
• 250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ
• 260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา
• 270 ประวัติคริสต์ศาสนา
• 280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา
• 290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ


  หมวด 300
    • 300 สังคมศาสตร์
• 310 สถิติศาสตร์
• 320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
• 330 เศรษฐศาสตร์
• 340 กฎหมาย
• 350 รัฐประศาสนศาสตร์ และวิทยาการทหาร
• 360 การบริการสังคม และสมาคม
• 370 การศึกษา
• 380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
• 390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา


  หมวด 400
    • 400 ภาษา
• 410 ภาษาศาสตร์
• 420 ภาษาอังกฤษ
• 430 ภาษาเยอรมัน
• 440 ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
• 450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
• 460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
• 470 ภาษาละติน
• 480 ภาษากรีก
• 490 ภาษาอื่นๆ
 
  หมวด 500
    • 500 วิทยาศาสตร์
• 510 คณิตศาสตร์
• 520 ดาราศาสตร์
• 530 ฟิสิกส์
• 540 เคมี
• 550 วิทยาศาสตร์โลก
• 560 บรรพชีวินวิทยา
• 570 ชีววิทยา
• 580 พฤกษศาสตร์
• 590 สัตววิทยา


  หมวด 600
    • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
• 610 แพทยศาสตร์
• 620 วิศวกรรมศาสตร์
• 630 เกษตรศาสตร์
• 640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
• 650 การจัดการธุรกิจ
• 660 วิศวกรรมเคมี
• 670 โรงงานอุตสาหกรรม
• 680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
• 690 การก่อสร้าง


  หมวด 700
    • 700 ศิลปกรรม การบันเทิง
• 710 ภูมิสถาปัตย์
• 720 สถาปัตยกรรม
• 730 ประติมากรรม
• 740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
• 750 จิตรกรรม ภาพเขียน
• 760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก
• 770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย
• 780 ดนตรี
• 790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา


  หมวด 800
    • 800 วรรณกรรม วรรณคดี
• 810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
• 820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ
• 830 วรรณคดีภาษาเยอรมัน
• 840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
• 850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
• 860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
• 870 วรรณคดีภาษาละติน
• 880 วรรณคดีภาษากรีก
• 890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ


  หมวด 900
    • 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
• 910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
• 920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• 930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
• 940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
• 950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
• 960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
• 970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
• 980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
• 990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก

มารยาทและระเบียบการใช้ห้องสมุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์